Nieuws
Mogelijk grote windturbines bij Stompwijk

Er is een mogelijkheid dat er grote windturbines met aan ashoogte van 150 meter bij Stompwijk komen. Dat blijkt uit een brief van wethouder Marcel Belt aan de gemeenteraad.

Eind mei nam de gemeenteraad een motie aan om het opwekken van windenergie in het buitengebied mogelijk te maken mits er sprake is van (grotendeels) lokaal, coöperatief eigendom en winst; mits de wettelijke afstanden tot woningen worden aangehouden; mits overlast voor mens en dier zo veel mogelijk wordt voorkomen.

De motie werd aangenomen nadat een Stompwijkse bloemenkweker het verzoek deed twee windmolens met een ashoogte van 15 meter op zijn grond te mogen zetten voor energieopwekking. Dat verzoek was in strijd met een eerdere uitspraak van de gemeenteraad dat de gemeente windmolenvrij moest blijven.

In de motie werden B&W gevraagd een positieve houding aan te nemen bij initiatieven zoals het Stompwijkse en samen te onderzoeken op haalbaarheid, draagvlak en behoud van landschappelijke kwaliteit.

Belt stelt dat er nu een initiatiefgroep is bestaande uit individuele ondernemers en grondeigenaren uit Stompwijk, het Comité Stompwijk Energieneutraal, Energy Common Leidschendam en coöperatie Rijnland Energie. Die voert gesprekken met de gemeente over windmolens en windturbines. B&W zelf hebben nog geen standpunt over windenergie ingenomen, aldus Belt.

Wat de windmolens betreft schrijft Belt dat het daarbij gaat om privé-eigendom. Een windmolen kan de jaarlijkse stroomvraag van ongeveer 10 woningen gekken. Een windturbine is coöperatief eigendom en kan de jaarlijkse stroomvraag van 5000 woningen verzorgen.

Voor windmolens hanteert de gemeente nu een maximale ashoogte van zes meter. Die zal dus verhoogd moeten worden. Coöperatief eigendom is vanwege het lage opwekvermogen niet haalbaar. Bij windturbines wel vanwege de grotere stroomproductie (voor heel Stompwijk) en de besteding van baten binnen Stompwijk.

Voor windturbines geldt dat de provincie toestemming dient te verlenen. De samenwerkende gemeenten binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam-Den , waaronder Leidschendam-Voorburg, hebben zoekgebieden aangewezen binnen de regio. Voor Leidschendam-Voorburg bevindt zich zo’n gebied langs de A4.

De provincie heeft een voorkeur voor voor een rij windturbines langs bijvoorbeeld de A4. In Zoeterwoude staan al 2 windturbines aan de A4. Het gebied ten zuiden daarvan is zoekgebied. Het grenst direct aan het zoekgebied binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zoeterwoude onderzoekt nu de mogelijkheid voor grootschalige energieopwekking. Medio 2024 willen B&W daar met een beleidskader komen.

Het kabinet werkt aan een Ontwerpbesluit Windturbines Leefomgeving. Daarin komen strengere normen opgenomen rondom o.a. geluid, afstand tot woningen en slagschaduw. Dat zal gevolgen hebben voor grote windturbines in het buitengebied. Het besluit moet in 2025 in werking treden.

Afgesproken is nu dat het onderzoek naar beide opties – windmolens en windturbines – wordt voortgezet inclusief het draagvlak voor de plaatsing ervan en de haalbaarheid van zo’n project. Voor de optie windturbines wordt door de gesprekspartners een formele organisatie opgezet. Die gaat dan het verdere onderzoek doen.

Voor de zomer moet het onderzoek naar beide opties tot eerste resultaten leiden. Die worden met de gemeenteraad gedeeld. De gemeenteraad kan dan ook de rol van de gemeente in het geheel bepalen: participant/mede ontwikkelaar in het collectief en/of afnemer ten behoeve van eigen beleid inzake energieprijzen en klimaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter