Nieuws
Weer problemen geluidvoorziening Vlietland

Een geluidwerende voorziening langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Realisatie kan alleen met een positief advies van de gemeente, een goede ruimtelijke inpassing, een berekening inzake de stikstofuitstoot in de natuur en een uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bovendien is er nog een advies van de Omgevingsdienst Haaglanden nodig.

Dat blijkt uit stukken die de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van twee delen van de geluidwerende voorziening: tracé 2 langs het Hofpolderpad en tracé 4 langs het Duinwaterpad (Vogelplas). Bij tracé 2 gaat het om een aarden wal van 1,5 meter hoogte met een betonvoorziening van nog eens 1,5 meter hoogte daar bovenop tussen het strand en de Bakkersloot. Bij tracé 4 betreft het een geluidscherm van 3 meter hoogte.

De aarden wal kan zo aangelegd worden; de betonnen opbouw is echter in strijd met het bestemmingsplan (recreatie waarin geen bouwwerk is toegestaan). Bij tracé 4 is de bestemming natuur. Daarin past geen geluidscherm. Bij beide tracés gaat het bovendien om veiligheidszones voor ondergrondse leidingen en om gebieden met een hoge archeologische waarde.

Uit de stukken blijkt verder dat er geen enkele werkzaamheid zou mogen plaatsvinden voordat nader onderzoek is gedaan naar het effect van de geluidwerende voorziening op bunzing, boommarter, buizerd, ransuil en vleermuizen. Ook is hoe dan ook archeologisch onderzoek nodig.

Over de aanleg van de geluidwerende voorziening wordt al zo’n 15 jaar gesproken. Enkele jaren geleden dwongen Provinciale Staten het provinciebestuur om er geld voor vrij te maken. Inmiddels ligt er 7,5 miljoen euro klaar.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter