Nieuws
Gemeente negeert natuurwaarden Vlietland

B&W negeren de natuurwaarden in Vlietland-Noord, het gebied waar men 222 recreatiewoningen wil laten bouwen. Dat stellen het Burgerinitiatief Vlietland, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de AVN, de Bomenbond Rijnland en de Buren van Vlietland. Zij baseren zich op een brief die verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer begin november naar de gemeenteraad zond over de plannen. Daarin wordt met geen woord gerept over de natuurwaarden, aldus de vijf organisaties.

‘Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat het gebied van grote betekenis is voor zeven vleermuissoorten en een diversiteit aan vogels, marterachtigen en andere dieren. Ook fungeert Vlietland Noord als een belangrijke schakel in ecologische verbindingen. Opmerkelijk is dat de plannen strijdig zijn met het recentelijk uitgebrachte Groen Actieplan van de gemeente, dat streeft naar vergroening, versterking en verbinding van groene gebieden’, stellen de vijf.

‘Voor de vleermuizen is Vlietland Noord essentieel of belangrijk foerageergebied en/of essentiële vliegroute, en soms ook zomerverblijfplaats. Hierbij is de rosse vleermuis een icoonsoort van zowel de provincie Zuid-Holland als van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze vleermuis gedijt het beste in een gebied met oudere bomen zoals Vlietland Noord. Het is duidelijk dat de kap van duizenden bomen en struiken, en de herinrichting met ’s nachts verlichting, drukte en autoverkeer zeer schadelijk zal zijn voor alle zeven soorten vleermuizen’.

De vijf spreken over een ‘kaalslag’ voor het hele gebied die desastreuze gevolgen zal hebben voor een keur aan roofvogels en bos- en tuinvogels waaronder boomvalk, buizerd, havik, ransuil en sperwer, bosuil, ijsvogel, nachtegaal, glanskop, fitis, houtsnip en spotvogel. Het gebied is ook leefgebied van de steenmarter, bunzing, andere marterachtigen, vos, haas, konijn, egel, bruine kikker en gewone pad. ‘Deze soorten staan, evenals sommige van de genoemde marterachtigen, op de lijst van ‘soorten van nationaal belang’. Voor deze soorten gelden rijksregels om ze te beschermen. De lijst maakt deel uit van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingevoerd’.

De organisaties wijzen er verder op dat Vlietland Noord een essentiële schakel is in een ecologische verbindingszone vanaf de Leidschendammerhout, via Vogelplas Starrevaart en Vlietland naar de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn. Deze zone verbindt Vlietland bovendien met het ecologisch waardevolle duingebied en met het Groene Hart. Die verbindingen worden gekapt door het bouwplan.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter