Nieuws
Omgevingsvisie: beleid per kern

In een omgevingsvisie waar B&W aan werken worden per kern – Stompwijk, Leidschendam, Voorburg – speerpunten opgenomen die de basis gaan vormen voor een gebiedsgericht beleid. Dat bleek tijdens een informatieavond voor gemeenteraadsleden over de visie.

In de visie wordt het motto ‘Leidschendam-Voorburg in verbinding’ gehanteerd. Die verbinding wordt gezien in de historie, de Vliet, stad en land, met elkaar als inwoners en regionaal. Er worden vijf zogenoemde ‘perspectieven’ geschetst:

= Hoogwaardig verblijfsklimaat. Dat omvat onder andere groene openbare ruimte, groenstructuur, biodiversiteit, erfgoed, recreatie, toerisme,

= Plek voor iedereen. Dat omdat onder andere maatschappelijke voorzieningen, ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, gezonde omgeving,

= Duurzaam/Toekomstbestendig. Dat omvat onder andere klimaatbestendig, energieneutraal, vermindering uitstoot gassen,

= Economisch vitaal. Dat omvat onder andere horeca, detailhandel, bedrijfsterreinen, winkelgebieden, transitie buitengebied,

= Goed (regionaal) verbonden. Dat omdat onder andere openbaar vervoer, fietsnetwerk, verkeersveiligheid, lokaal verkeer, stadscentra, mobiliteit.

De perspectieven worden omgezet in speerpunten die per gebied in beleid worden vertaald, inclusief ambities en de rol van de gemeente bij alle ontwikkelingen.

Een projectgroep heeft via talloze gesprekken met inwoners en andere belanghebbenden wensen genoteerd. Daarbij bleek dat de behoeften van inwoners van Stompwijk, Leidschendam en Voorburg behoorlijk van elkaar afweken. In het algemeen vielen de volgende zaken in de wensenlijsten op:

= meer groen, minder steen,

= woningbouw voor kleine gezinnen (1-2 mensen),

= bij nieuwbouw meteen voorzieningen en ontmoetingsruimten regelen,

= niet alleen focus op goedkope bouw. Ouderen hebben geld genoeg,

= maatschappelijke voorzieningen afstemmen op vergrijzing (meer ouderen),

= grootste probleem is het autoverkeer, ook voor voetgangers en fietsers,

= rondom de stations economische activiteiten ontwikkelen,

= meer ruimte voor kleine bedrijven op bedrijfsterreinen,

= meer ontmoetingsplekken,

= meer mogelijkheden voor sporten in de openbare ruimte,

= wijkaccu’s installeren.

Per stadsdeel zag het beeld er zo uit:

= Stompwijk. Nadruk op woningbouw, onderhoud landschap en rol van de boeren. Specifiek: behoud van identiteit; behoud school/supermarkt/sportverenigingen; woningbouw voor senioren en starters; bouw kleine woningen en geen villa’s; verkrotting en verrommeling tegen gaan; meer ruimte voor nevenactiviteiten van boeren; sta windmolens met een dorpsbatterij toe.

= Leidschendam. Nadruk op verkeer en mobiliteit. Specifiek: Groen koppelen aan ontmoetingsplekken; woningbouw op plekken waar al gebouwd is; basisvoorzieningen in alle wijken; meer kleine winkeltjes en eettentjes; beter openbaar vervoer; meer doen voor fietser en voetganger; pak verkeersveiligheid aan; beperk overlast van de auto in Damcentrum en rond de Mall; Maak het Damplein groen. Voor Leidschendam-Noord: buurtvoorziening voor jongeren 12-25 jaar; sportvoorziening voor vrouwen; maatregelen voor de fietser/verkeersveiligheid/parkeren.

= Voorburg. Nadruk op beter leefklimaat. Specifiek: historisch karakter behouden; bouw in de wijken; woningbouw voor jongeren en ouderen; collectieve woonvormen voor ouderen en zorgbehoevenden; meer woningbouw bij stations; Haagse bouwplannen zijn een kans; bij bouwen in de wijken ook meer voorzieningen; Voorburg-Noord vergroenen; beloon inwoners voor vergroenen; beter gebruik schoolpleinen; betere kwaliteit sportparken; onderin flats kleine winkels in plaats van garages; kies tussen Julianabaan en Huygenskwartier; extra publiekstrekker voor Herenstraat; beperk doorgaand verkeer; voer bij winkelcentra betaald parkeren in met eerste 2 uur gratis.

Over de visie moet nog een politieke discussie in de gemeenteraad plaatsvinden. Daar bestaat de vrees dat bestaand beleid middels de visie wordt aangepast. Het geheel zal ook no g onderworpen worden aan een milieueffectrapportage (MER) en een Leefbaarheids effectrapportage (LER). In 2025 zou de Omgevingsvisie, die gaat over de periode tot 2050, dan klaar moeten zijn.

Overigens willen B&W in de visie ook nog rekening houden met maatschappelijke trends en ontwikkelingen zoals klimaatverandering, schaarste grondstoffen, afname biodiversiteit, transitie landbouw, druk op stedelijke ontwikkelingen, vergrijzing, tweedeling in de maatschappij, gezondheid en besmettelijke ziekten (zoals corona), individualisering, openbare orde en veiligheid, transitie economie, transitie energiegebruik, drukte in de bodem.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter