Nieuws
Gemeenteraad gaat werkwijze veranderen

De gemeenteraad stelt een werkgroep in die gaat kijken naar de werkwijze van de raad. Daar is al langer kritiek op, zowel intern als van buitenstaanders. De werkgroep wordt volgende week in de gemeenteraad benoemd en moet nog voor de zomer met voorstellen komen.

In de werkgroep zitten: Sabrina van den Heuvel (VVD), Freek Steutel (GBLV), Lisa Vogelaar (D66), Michiel van der Heiden (GroenLinks), Jochem Streefkerk (PvdA), Liesbeth van der Heide (CDA), Frank Wilschut (ChristenUnie) en Ed van der Schaft (SP).

Gekeken wordt er naar:

= het vergadersysteem,

= agendering van onderwerpen,

= taakverdeling tussen presidium en overleg fractievoorzitters,

= participatie inwoners,

= opzet beeldvormende vergaderingen,

= mogelijkheden tot inspreken bij vergaderingen,

= positie van zogenoemde commissieleden (formeel geen lid van de gemeenteraad maar wel actief in vergaderingen van raadscommissies),

= lange termijn agenda,

= de balans tussen de rollen van de gemeenteraad: stellen van beleidskaders, controleur B&W, volksvertegenwoordiger.

De gemeenteraad  vergadert nu eens per maand. Daarnaast zijn er twee commissies: de commissie samenleving en de commissie omgeving. Ook die vergaderen maandelijks. Daarnaast is er een zogenoemde beeldvorming: een beraad waarbij gemeenteraadsleden geïnformeerd worden over onderwerpen. Het was de bedoeling dat burgers en anderen daar plannen en ideeën zouden lanceren. Feitelijk wordt de beeldvorming echter gevuld door uiteenzettingen van ambtenaren over beleidsonderwerpen.

Het presidium staat onder leiding van de burgemeester. Er zitten zes raadsleden in. De éénmansfracties (ChristenUnie en SP) zijn niet vertegenwoordigd. Het presidium bepaalt agenda’s van beraden en spreektijden. Het fractievoorzittersoverleg is een periodiek beraad. Hier worden zaken voorgekookt en besproken als het presidium er niet uit komt.

Het inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad is jaren geleden sterk beperkt. Feitelijk werden burgers en anderen daarvoor verwezen naar commissievergaderingen. De positie van commissieleden is zo dat zij namens hun fractie wel het woord mogen voeren in commissievergaderingen maar niet in de gemeenteraad. Ze hebben ook geen stemrecht. Soms worden ze ook bewust uitgesloten van beraadslagingen (dossier-Vlietland).

Een beraad over de rollen van de gemeenteraad is aangezwengeld door coalitiepartij GBLV. Die partij vindt dat de gemeenteraad veel meer kaders zou moeten stellen waarbinnen B&W beleid zouden moeten ontwikkelen. Over de rol  als volksvertegenwoordiger loopt ook al langer een discussie. Dit met name in het kader van burgerparticipatie n de vraag wat te doen met de uitkomsten daarvan: accepteren of toch zelf blijven beslissen?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter