Nieuws
Vlietland: Lekken ja; verder onderzoek nee

Er is vanuit de begeleidingscommissie Vlietland informatie gelekt naar Vlietnieuws. Dat is gebeurd door één of meer leden van die commissie. Het is onwaarschijnlijk dat een uitgebreid onderzoek de dader of daders onomstotelijk kan aanwijzen. Aan zo’n onderzoek zijn forse kosten verbonden. Uit de weging van de ernst van het feit en de kansrijkheid van een vervolgonderzoek, is besloten om geen vervolgonderzoek te doen.

Dat heeft burgemeester Martijn Vroom de gemeenteraad bericht. Op 11 juli 2023 nam de raad een motie van Frank Wilschut (ChristenUnie) aan waarin de burgemeester werd gevraagd ‘te onderzoeken of er is gelekt uit de begeleidingscommissie Vlietland en zo nodig aan de uitkomst van het onderzoek consequenties te verbinden’. Het bureau Necker van Naem heeft het onderzoek gedaan.

De commissie bestond uit acht gemeenteraadsleden en werd ambtelijk begeleid. De commissie moest bij een onafhankelijk jurist advies inwinnen over de mogelijkheden een plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland nog te wijzigen dan wel geheel af te wijzen. De commissie bestond in de eerste helft van 2023.

Uit het onderzoek bleek dat er sprake is van het openbaar maken via derden van informatie die ‘niet openbaar’ is. Er is echter geen geheimhouding gelegd op de stukken waaruit informatie naar buiten is gebracht ten tijde van het feit. Op grond van artikel 272 Wetboek van Strafrecht is er geen strafbaar feit gepleegd.

Het buiten de begeleidingscommissie delen van niet openbare informatie is een schending van de gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg 2018. Uit de beschikbare informatie kan echter niet worden vermoed of vastgesteld wie de informatie gelekt heeft, aldus Vroom. ‘Geconcludeerd wordt dat het daadwerkelijk valideren van de feiten en de omstandigheden van de verspreiding van de informatie naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk is’.

‘Op basis van het onderzoek van de documenten en de gesprekken met de melder (Frank Wilschut, gemeenteraadslid ChristenUnie, red.), interim-griffier (Ita Joosten, red.) en burgemeester is helder geworden dat het openbaar maken van niet openbare informatie naar alle waarschijnlijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het is niet waarschijnlijk dat de informatie op een andere wijze bij de redactie van Vlietnieuws is terechtgekomen dan mondeling via één van de leden van de begeleidingscommissie’.

‘Op basis van het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: één of meer van de leden van de begeleidingscommissie hebben naar alle waarschijnlijkheid informatie die niet openbaar is conform de WOO (Wet openbaarheid bestuur, red.) gedeeld met derden, waardoor deze de redactie van Vlietnieuws rechtstreeks of indirect heeft bereikt. Er is geen sprake van het lekken van geheime informatie waarop het strafrecht van toepassing is. Er is sprake van het schenden van de gedragscode waar het de vertrouwelijke omgang met informatie betreft’.

‘Uit het onderzoek door het bureau komt naar voren dat, gelet op de omstandigheden van de inrichting en werkwijze van de begeleidingscommissie, het onwaarschijnlijk is dat een uitgebreid onderzoek de dader of daders onomstotelijk kan aanwijzen. Tevens zijn aan een dergelijk onderzoek forse kosten verbonden gelet op de omvangrijke groep van gesprekspartners die de onderzoekers dan moeten uitnodigen ten behoeve van het onderzoek en het omvangrijke inhoudelijke dossier’.

‘Uit de weging van de ernst van het feit en de kansrijkheid van een vervolgonderzoek, is besloten om geen vervolgonderzoek te doen. Derhalve verzoeken ik de raad om de motie als afgedaan te beschouwen. Gelet de conclusies en de belangrijke rol die u vervult als vertegenwoordigers van onze gemeenschap, wil ik graag een bijeenkomst beleggen om het naleven van de gedragscode voor raadsleden, het college en de burgemeester te bespreken. Met vriendelijke groet, M.W. Vroom burgemeester’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter