Nieuws
Brandbrief wijkvereniging aan gemeenteraad

Indien er niets gebeurt moet wijkcentrum De Blauwe Tram, Oude Trambaan 51 Leidschendam, per 1 maart de deuren sluiten. Dat blijkt uit een brandbrief van het bestuur van de gelijknamige wijkvereniging aan de gemeenteraad. In de brief wordt de raad opgeroepen wethouder Bianca Bremer ertoe te bewegen het wijkcentrum financieel te steunen.

De tekst van de brief: ‘Geachte dames en heren raadsleden, Het is voor de derde keer dat wij uw raad schrijven met betrekking tot de penibele situatie waarin de wijkvereniging verkeert. De situatie wordt steeds nijpender omdat per 1 maart 2024 de gebruiksovereenkomst van het pand Oude Trambaan 51 door de verhuurder – WoonInvest – is opgezegd en de wijkvereniging dan op straat komt te staan en ter ziele zal gaan. Een alternatieve locatie binnen de wijken ’t Lien en de Rietvink is immers niet voorhanden.

De gesprekken die wij tot nu toe met wethouder Bremer hebben gevoerd, hebben niet tot een voor onze vereniging positieve uitkomst geleid. De wethouder is niet van plan de vereniging financieel te ondersteunen, omdat zij van mening is, dat de gemeente geen partij is in deze kwestie.

Wat de wethouder buiten beschouwing laat, is, dat er destijds een bovenliggend contract tussen de gemeente en WoonInvest is gesloten, waarin de gemeente voor een periode van 10 jaar (juli 2010-juli 2020) garandeerde, dat de corporatie te allen tijde het bedrag van de huur zou ontvangen, ook als onze vereniging zou besluiten naar een andere locatie te gaan of zichzelf zou opheffen. Deze constructie is in 2009 tot stand gekomen, omdat de wijkvereniging door toedoen van de gemeente genoodzaakt werd het schoolgebouw aan de Rozenlaan te verlaten, omdat die locatie nodig was voor woningbouw.

Door het beëindigen van de (huur)subsidies aan wijkverenigingen ontstond er voor ons een financieel probleem. Deels konden wij de huur nog betalen. Na vele gesprekken met diverse wethouders, die het belang van een wijkvereniging wel inzagen, is het gelukt om tot juli 2020 door te draaien met hulp van gemeentelijke financiële steun. Vanaf dat moment wilde de toenmalige wethouder – Rouwendal – de vereniging niet langer financieel tegemoetkomen, met als argument dat er geen budget beschikbaar was.

Het is dus niet juist en erg gemakkelijk om nu te stellen dat de gemeente geen partij is in deze kwestie. Voor besluitvorming uit het verleden blijft de huidige bestuurder politiek verantwoordelijk.

Inmiddels heeft WoonInvest een plan tot herontwikkeling van het pand Oude Trambaan 51, waarin de wijkvereniging zou kunnen blijven huren, maar dan voor een ruimte van maximaal 300 vierkante meter. Dit is ook meteen de minimale omvang die nodig is om de activiteiten van de vereniging te kunnen voortzetten. Minder vierkante meters zou weliswaar een lagere huur betekenen, maar ook minder activiteiten en dus minder inkomsten voor de wijkvereniging. WoonInvest heeft een mooi gebaar gemaakt richting de wijkvereniging.

Als het mogelijk blijkt dat de vereniging opnieuw een vast huurcontract kan aangaan, biedt zij een tijdelijke huurkorting aan in de doorstartfase vanaf 1 maart. Er is immers tijd nodig om met nieuwe activiteiten te kunnen groeien. Het is niet aannemelijk dat de vereniging ook in deze nieuwe situatie de volledige maandelijkse huursom (€ 2.000/2.250) zal kunnen opbrengen, gezien ook de almaar stijgende vaste lasten, waaronder de energiekosten. Uiteraard zal de vereniging wel de hoogst mogelijke inspanningen hiervoor verrichten.

Wij vinden het gerechtvaardigd dat de wethouder, die nota bene het belang van wijkverenigingen onderschrijft (zij is portefeuillehouder) zich sterk zou moeten maken voor onze vereniging. Het bureau REOS voert in opdracht van de gemeente een ‘Participatief Actieonderzoek ’uit met onder meer als opdracht: ‘Wat hebben mensen nodig om langer en plezierig oud te kunnen worden in de wijk ’t Lien-De Rietvink?’. De vraag stellen is hem beantwoorden lijkt ons: juist in deze sterk vergrijzende wijken is het maatschappelijk belang van een wijkvereniging evident. Daarnaast heeft de gemeente een morele verplichting naar de bewoners.

Wij doen nogmaals en nu nog dringender een beroep op uw raad om deze kwestie spoedig te agenderen en de wethouder te bewegen haar standpunt te herzien. Het is voor onze vereniging letterlijk ‘vijf voor twaalf’. 1 maart a.s. valt het doek, tenzij. Wij hopen, ja rekenen op uw steun. Hartelijke groet, Bestuur Wijkvereniging De Blauwe Tram Maria Munnik, voorzitter ad interim’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter