Nieuws
Nieuwe stap komst jongerenflat Leidschendam

B&W gaan het omgevingsplan wijzigen voor de percelen Vlietweg 3 en 8A in Leidschendam. Dit om de bouw van een flat met 138 appartementen voor jongeren tussen 18 en 28 jaar plus zes bedrijfsruimten mogelijk te maken. Dat blijkt uit een kennisgeving van de gemeente.

Ter toelichting stellen B&W: ‘In de gemeente bestaat een grote behoefte aan betaalbare woningen, vooral ook voor specifieke doelgroepen zoals jongeren. Het aanbod aan dergelijke woningen blijft al lang ver achter bij de vraag. Voor de locatie Vlietweg 3 in Leidschendam heeft een particuliere initiatiefnemer een bouwplan ontwikkeld. Dat bouwplan voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en de nieuwbouw van circa 138 appartementen, specifiek voor jongeren van 18-28 jaar, en 6 bedrijfsruimten. Daarmee kan een belangrijke impuls geleverd worden aan het weer op gang helpen van de lokale woningmarkt maar blijft ook de economische functie van de locatie behouden’.

‘Het plangebied, waarover deze wijziging van het omgevingsplan gaat, bestaat uit de percelen Vlietweg 3 en 8a in Leidschendam. Deze locatie grenst globaal gezien aan het kantorenpark Overgoo, het water van de Goo, de Vlietweg en de Nieuwstraat. De bouw van de beoogde appartementen voor jongeren past niet in het nu nog geldende omgevingsplan. Om toch de verwezenlijking van dit bouwplan mogelijk te maken is voor de locatie Vlietweg 3 en het aangrenzende perceel Vlietweg 8a een wijziging nodig van het omgevingsplan’.

‘De in voorbereiding zijnde wijziging van het omgevingsplan is bedoeld om een concreet bouwplan mogelijk te maken. Over dit bouwplan heeft een participatietraject plaatsgevonden waarbij de omgeving en overige stakeholders hun mening, wensen en bezwaren over het plan kenbaar konden maken. Het verloop en de uitkomsten van dit traject worden bij de wijziging van het omgevingsplan beschreven en meegenomen. Verder zal het ontwerp van de nu nog in voorbereiding zijnde wijziging van het omgevingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Over dat ontwerp kan dan iedereen zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Die zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming door de raad. Ook de zienswijzenprocedure is een vorm van participatie. Door middel van een publicatie wordt bekend gemaakt wanneer deze terinzagelegging en zienswijzenprocedure starten’.

In de buurt bestaat grote weerstand tegen de komst van de flat. Een actiegroep heeft aangekondigd de komst ervan desnoods via de rechter te zullen gaan tegenhouden. Die procedure kan jaren gaan duren. Eerder deze week meldde verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer nog dat Groep1828/Wibaut ontwikkeling zo snel mogelijk wil starten met de bouw. Zij wil men hen een anterieure overeenkomst tekenen.

GroenLinks-gemeenteraadslid Iris Feld stelde de wethouder naar aanleiding van dat voornemen een aantal schriftelijke vragen:

= Is het participatieproces rondom dit project volgens het college van B&W goed genoeg verlopen om deze volgende fase in te gaan? Graag een onderbouwd antwoord,

= Zijn er volgens het college nog mogelijkheden om de blijvende bezwaren van omwonenden weg te nemen?

= Is het college op de hoogte van het voornemen van omwonenden om bij voortzetting van het huidige plan naar de rechter te stappen om bezwaar te maken?

= Hoe schat het college de kans van slagen in voor de bouwplannen als het bestemmingsplan wordt aangevochten bij de rechter?

= Hoe reëel is de kans dat door de mogelijk lange duur van een juridisch proces de bouwplannen van Groep1828 definitief worden afgeblazen in plaats van uitgesteld?

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter