Nieuws
Beeld jongeren in Leidschendam-Noord

De gemeente heeft een analyse gemaakt over jongeren tussen 13 en 24 jaar in Leidschendam-Noord. Centraal stond de vraag in hoeverre zij op verschillende levensgebieden meer of andere uitdagingen ervaren dan jongeren uit andere wijken. De uitkomsten:

= Wonen in Noord.

– Tien procent van de jongeren in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar woont in Leidschendam Noord,

– Er wonen in Leidschendam Noord meer jongeren met een migratieachtergrond dan gemiddeld in de gehele gemeente (54 om 35 procent),

– In Leidschendam-Noord is de sociaal economische situatie van huishoudens met minderjarige gezinnen gemiddeld genomen lager dan elders in Leidschendam-Voorburg. Zo is het aandeel hoofdkostwinners dat alleen lager onderwijs heeft gevolgd in Noord beduidend hoger (65 om 15 procent),

– Het aandeel eenoudergezinnen is in Leidschendam Noord hoger. Het gaat hierbij vooral om alleenstaande moeders (19 om 7 procent)

– De kwaliteit (tussen 5,9 en 7,0) en waarde van de woningen (goedkoopste klasse tussen 47 en 99 procent) is minder ten opzichte van geheel Leidschendam-Voorburg (kwaliteit 7,5, lage waarde 40 procent).

= Opgroeien in Noord. De ene jongere woont met veel plezier in Leidschendam Noord. Vooral omdat er veel te doen is. De ander is beduidend minder positief. Er is sprake van vandalisme en slecht onderhoud, er is voor met name oudere jongeren niet veel te doen en relatief veel jongeren vertonen ‘problematisch’ gedrag.

In Leidschendam Noord zijn er redelijk wat grote groepen jongeren die buiten rondhangen en tot overlast leiden. Dat jongeren buiten hangen komt doordat: zij geen zinvolle tijdsbesteding hebben zoals werk, school of voorzieningen voor jongeren; jongeren geen prettige of veilige thuissituatie kennen; zij de druk om mee te doen niet kunnen weerstaan. De groepsdruk weerstaan vormt voor veel jongeren uit Leidschendam Noord een uitdaging en wordt als zeer moeilijk ervaren. Ouders spelen hierin een belangrijke rol.

= Onderwijs.

– Jongeren in Leidschendam Noord volgen relatief vaker een praktijkgerichte opleiding dan gemiddeld in Leidschendam-Voorburg (30 om 14 procent),

– In Noord is het aandeel mensen in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar dat geen startkwalificatie heeft hoger dan gemiddeld in Leidschendam-Voorburg (tussen 15,3 en 20,1 procent in Noord, 11 procent in de gemeente).

= Werk en inkomen.

– Er doen zich geen verschillen voor tussen wijken in de arbeidsdeelname van jongeren in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar. In Leidschendam-Voorburg heeft zo’n 60 – 65 procent van de jongeren werk of een baantje. Dit betreft bij driekwart van de jongeren een flexibel arbeidscontract,

– Volgens enkele oudere jongeren is het vinden van werk een uitdaging omdat er geen baantjes zouden zijn,

– Van het totaal aantal jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt komen er relatief gezien veel jongeren uit Leidschendam Noord,

– In Leidschendam Noord is de armoedeproblematiek hoger dan gemiddeld in Leidschendam-Voorburg. Het aandeel kinderen en jongeren dat opgroeit in gezinnen met een bijstandsuitkering is hoger (18-23 procent, 6 procent in de gemeente). Ook maken relatief gezien meer mensen gebruik van de minimavoorzieningen,

– Hoewel jongeren op het voortgezet onderwijs zelf aangeven dat ze doorgaans thuis genoeg geld hebben, laten cijfers op niveau van huishoudens/inwoners zien dat er in Noord vaker sprake is van financiële problemen dan gemiddeld in Leidschendam-Voorburg. 12-13 procent van de huishoudens heeft problematische schulden; 7 procent in de gemeente. Moeite om financieel rond te komen heeft 29-36 procent; 16 procent in de gemeente,

– Enkele oudere jongeren noemen schulden en het omgaan met geld een uitdaging.

= Leefstijl, gezondheid en welbevinden.

De informatie over leefstijl, gezondheid en welbevinden zijn gebaseerd op de Schoolonderzoeken voortgezet onderwijs van de JGZ. Dan verschillen jongeren uit Leidschendam Noord op deze gebieden niet zo heel veel met de jongeren in de andere wijken van Leidschendam-Voorburg. Er is geen sprake van een slechtere leefstijl of verminderde gezondheid dan wel welbevinden van jongeren in Noord. Verschillen zijn er wel ten aanzien van: jongeren in Noord drinken minder vaak alcohol en/of roken; het aandeel jongeren dat naar eigen zeggen last heeft van ADHD/ADD en/of dyslexie/dyscalculie is lager dan in andere wijken.

= Contacten en relaties.

Er doen zich geen verschillen voor tussen jongeren uit Leidschendam Noord en jongeren uit andere wijken als het gaat om contacten en relaties. De omgang met ouders en in het gezin is doorgaans goed, net als met leeftijdsgenoten. Sommige jongeren hebben te maken gehad met slechte seksuele ervaringen en/of sexting. Er is wel een verschil als het gaat om seksuele voorkeuren/gender. Jongeren in Noord kunnen minder open zijn over LHBT+ dan jongeren in ander wijken.

= Zorg en hulp.

– Jongeren in Leidschendam Noord maken niet vaker gebruik van een jeugdzorgtraject dan jongeren uit Leidschendam-Voorburg in totaal,

– Meer huishoudens in Noord hebben een of meerdere voorzieningen uit Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en P-wet (participatiewet) dan in de gehele gemeente (23-29 procent, 17 procent in de gemeente). Hierbij gaat het vooral om hoger gebruik P-wet,

– Het geraamde aantal personen van 19 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking is in Leidschendam Noord aanzienlijk hoger (30-31 procent) dan gemiddeld in Leidschendam-Voorburg (14 procent).

= Veiligheid.

– Jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit worden vaker als een probleem ervaren in Leidschendam Noord (overlast 23-30 procent, criminaliteit 8-15 procent) dan gemiddeld in Leidschendam-Voorburg (overlast 12 procent, criminaliteit 4 procent),

– Het percentage hoog-risico jongeren ligt in Prinsenhof hoger (9 procent, Heuvel/Amstelwijk 6 procent) dan voor de gehele gemeente (4 procent),

– Enkele jongeren geven aan dat de politie onrechtmatig optreedt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter