Nieuws
Toekomstplannen gemeente in Omgevingsvisie

De contouren van de Omgevingsvisie waar B&W aan werken zijn bekend. Het stuk kent vijf thema’s, elk onderverdeeld in speerpunten. De thema’s zijn: duurzaam/toekomstbestendig; hoogwaardig verblijfsklimaat; goed (regionaal) verbonden; een plek van en voor iedereen; economisch vitaal passend bij een woongemeente.

Enkele speerpunten: bouw van 4500 tot 5000 woningen binnen bebouwde kom; groen gaat boven wegen en parkeerplekken; autovrije schoolomgeving; openbaar vervoer Leidschendam-Zuid; strategie Zeeheldenwijk; ‘vuile’ distributie naar rand gemeente; nieuw profiel Leidschendam-Centrum; nieuwe bedrijven in Stompwijk moeten lokaal gebonden zijn; wonen op bedrijfs- en kantoorlocaties.

Op basis van de Omgevingswet moet de gemeente een Omgevingsvisie maken. Die moet later in een Omgevingsplan concreet worden gemaakt. Het overzicht van de visie:

= Duurzaam/toekomstbestendig. Speerpunten:

– aardgasvrij en CO2-neutraal voor energiebesparing, efficiënt energiegebruik, omschakelen op hernieuwbare energiebronnen,

– klimaatadaptatie/vergroenen/biodiversiteit. Kiezen voor groen boven wegen en parkeerplekken,

– volledig circulaire economie. Hernieuwbare grondstoffen gebruiken, producten en grondstoffen hergebruiken,

– gezondere lucht. Luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide verder terugdringen. Minder houtstook, meer duurzame mobiliteit,

– verbetering waterkwaliteit. Voldoen aan EU-lichtlijn water in 2027 wordt enorme opgave. Inzetten op natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, doorstroming, scheiden afvoer regenwater van riool,

– toekomstbestendige buren. Aanpak oudere wijken, bijvoorbeeld Zeeheldenwijk. Daar spelen meerdere zaken tegelijk: overlast regenwater, overlast grondwater, energie omwenteling, bodemdaling. Hier moet een strategie voor komen,

– duurzame distributie. Vuile stadsdistributie moet naar de rand van de gemeente. Binnen de gemeente kleine en schone distributie.

= Hoogwaardig verblijfsklimaat. Speerpunten:

– beleefbare Vliet. Groene plekken verbinden tot Vlietpark. Open oevers met wandel- en fietspaden. Opzet sloepennetwerk en vaarrondje met Vlietland en Hollandse plassen,

– sterke groene hoofdstructuur. Hoge beschermingsstatus; ruimtelijke ontwikkelingen alleen als groene kwaliteit en biodiversiteit behouden of versterkt worden. Doortrekken groen- en boomstructuren. Vorming ecologische verbindingen,

– meer groene leefkwaliteit en biodiversiteit. Inrichting openbare ruimte met meer groen. Bescherming van bomen, ook bij particulieren. In meest versteende wijken meer speelplekken, groen en langzaam verkeer. Meer gebruik van de parken,

– hoogwaardig groen buitengebied. Toegankelijkheid vergroten door meer wandel- en fietspaden alsmede overnachtingsgelegenheden,

– beleefbare historie. Romeinen, landgoederen, Huygens, prinses Marianne, buitenplaatsen, sluis Leidschendam, molens,

– sterke iconische beeldvorming. Inzet iconen ter versterking beeldvorming rond historie, water, winkelen en natuur. Met name voor promotie activiteiten en besteding vrije tijd.

= Goed (regionaal) verbonden. Speerpunten:

– binnen de gemeente zoveel mogelijk te voet, per fiets, openbaar vervoer en/of duurzaam verplaatsen,

– 15 minuten stad. Alle voorzieningen zijn binnen 15 minuten van huis bereikbaar. Ook bij nieuwbouw. Dat wil zeggen dat daarvoor niet automatisch nieuwe wegen en parkeerplekken komen,

– goede bereikbaarheid gemeente in en uit. Nadruk op hoofd- en toegangswegen alsmede knooppunten openbaar vervoer,

– hoogwaardige ruimte door Huygenstunnel. In gesprek blijven over ondergronds maken Utrechtsebaan/A12 en spoorbaan,

– ieder kind veilig naar school. Veilige oversteekplaatsen en fietspaden. Buurt bij school wordt autoluw of autovrij. Invoering 30 kilometer maximum snelheid,

– duurzame mobiliteit. Emissiearm wagenpark gemeente. Leidschendam-Zuid bereikbaar maken met openbaar vervoer. Groene regionale fietsroutes. Stimulans elektrische auto’s. Deelfietsen en deelauto’s bij stations en belangrijke haltes.

= Een plek van en voor iedereen. Speerpunten:

– bouw 4500 tot 5000 woningen voor 2040 binnen de bebouwde kom en bij haltes openbaar vervoer. Hoger bouwen. Gebiedsgerichte sturing op prijs en woontype. Sociale infrastructuur versterken en maatschappelijke voorzieningen dichtbij,

– levensloopbestendige woningen. Plan om sociale huurwoningen aan te passen voor ouderen,

– woningen voor jonge gezinnen. Betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen, doelgroepen (werknemers onderwijs, zorg). Bij stations woningen voor forenzen,

– woningen voor jongeren en kleine huishoudens. Meer kleinere woningen,

– betaalbare woonvormen voor langer zelfstandig wonen in de eigen buurt. Woningen voor ouderen met zorgvraag, gehandicapten (lichamelijk/geestelijk), cliënten zorginstellingen. Met ruimte voor ontmoeting, steun en zorg,

– woningen voor kwetsbare doelgroepen. Woningen voor statushouders, mensen uit zorginstellingen, daklozen. Sociale huurwoningen met begeleiding,

– aantrekkelijke hoogwaardige maatschappelijke voorzieningen. Behoud voorzieningenniveau. Uitbreiding binnen woningbouwprojecten (zorg, onderwijs, cultuur, sport). Normenkader: waar moet welke voorziening komen,

– ruimte voor ontmoeting. Multifunctioneel gebruik maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed. Aanbod geschikte ruimten voor verenigingen. Meer speelplekken, hangplekken, beweegplekken en banken,

– gezondheid: goed akoestisch klimaat. Bescherming tegen geluidhinder bij nieuwe ontwikkelingen,

– verbetering luchtkwaliteit,

– veiligheid. Voorkomen en beperken veiligheidsrisico’s. Vergroten zelfredzaamheid.

= Economisch vitaal passend bij een woongemeente. Speerpunten:

– gebiedsgerichte sturing. Met name op zakelijke dienstverlening, retail en zorg,

– aantrekkelijke thuiswerk omgeving. Plekken om te ontmoeten, vergaderen en/of werken. Buiten en in woonwijken,

– ruimte kleine bedrijvigheid. Permanente plekken voor midden- en kleinbedrijf, ZZP’ers in plaats van tijdelijke. Hoogwaardige bedrijfsverzamelgebouwen,

– banen voor praktisch opgeleiden. Versterken bedrijfsterreinen. Per wijk voldoende werkruimten. Inzet op stedelijke verzorgende economie (zorg, reparatie, onderhoud, bouw, productie),

– goede ontsluiting met de regio. Daar werken veel inwoners,

– goede samenwerking met de regio. Ontwikkelingen Binckhorst en CID (driehoek tussen Haagse stations HS, CS, Laan van NOI),

– gemengde functies in eenzelfde gebied. Beter benutten van bestaande ruimte. Werken in de wijken, wonen op bedrijfsterreinen/kantoorlocaties,

– hoogwaardige voorzieningenstructuur. Welzijn en zorg in de wijken,

– levendige kernwinkelgebieden (exclusief Mall). Concentreren en compacter maken. Aan de randen ruimte voor voorzieningen en kleine bedrijfsruimten. Functies mengen (horeca en detailhandel). Vernieuwen Julianabaan. Nieuw profiel Leidschendam-Centrum (dagelijkse boodschappen, horeca). Meer terrassen,

– mengvormen buiten kernwinkelgebieden. Horeca en terrassen bij detailhandel in buurten en wijken. Kleinschalige winkelvoorzieningen in stationsgebieden en bij drukke punten,

– kleinschalige kantoren bij stations en voorzieningenclusters. Kantorenversterkingsgebieden (zonder meer autobewegingen). Oude en leegstaande kantoren ombouwen,

– ruimte voor circulaire economie. Uitvoeringsstrategie maken,

– economisch vitaal buitengebied. Landschappelijk karakter versterken. Behoud bedrijvigheid. In stand houden karakter Stompwijk. Nieuwe kleinschalige werkfuncties (toerisme/recreatie), groene vergaderlocaties/dagbesteding/ambachten. Koesteren boerenbedrijven. Ruimte voor kringloopboeren. Strategie voor stoppende boeren/duurzame voortzetting bedrijf. Eisen voor nieuwe bedrijven (lokaal verbonden, agrarische- en ruimtelijke kwaliteit),

– toekomstbestendige Meeslouwerpolder. Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid inpasbaar in landelijke omgeving. Locatie herplaatsen verkeersintensieve bedrijven Stompwijkseweg alsmede uitbreiding van lokale bedrijven,

– divers aanbod evenementen. Kleinschalige en middelgrote evenementen in hele gemeente stimuleren. Zes evenementenlocaties met elk eigen profiel.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter