Nieuws
Geen actie tegen surfers en boten Driemanspolder

Er wordt geen actie ondernomen tegen surfers en motorboten die het water in het noordoostelijk deel van de Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam-Voorburg (Wilsveen), Zoetermeer en Den Haag gebruiken. Het is niet strijdig met het in 2014, en nu nog steeds geldende, beleid voor het natuur- en recreatiegebied.

Dat heeft wethouder Marcel Belt het GroenLinks-gemeenteraadslid Michel van der Heiden laten weten in antwoorden op vragen over de surfers en motorboten in een zone die bedoeld is voor natuur en waar veel vogels broeden.

Belt zegt dat hij de activiteiten van de surfers en motorboten ‘ongewenst’ vindt. Hij erkent dat er een natuurdoelstelling bestaat en dat de plas zich de afgelopen jaren op dat vlak ook ontwikkeld. ‘Het ecologisch beheersplan geeft een nieuw advies over zonering waar recreatie in het noordelijk deel als minder gunstig wordt aangegeven. Dit plan uit 2021 is echter nog geen vastgesteld beleid. Het college erkent het huidige dilemma en zal daarom met de andere partijen in gesprek gaan. De insteek van het college is daarbij de natuurfunctie in de noordelijke plas te versterken en te beschermen en in de zuidelijke plas de recreatie voor zover dat mogelijk is te concentreren. Dit met behoud van de waterbergingsfunctie, de natuurfunctie en de recreatiefunctie voor het gehele gebied’.

Het Hoogheemraadschap Rijnland is het bevoegde gezag, aldus Belt. Men handhaaft echter niet omdat het vigerende beheerplan uit 2014 inhoudt dat voor de activiteiten geen verbod geldt. ‘Het college gaat in overleg met de andere gebiedspartijen over het inrichten en vaststellen van zonering. Daarna kan er ook op gewezen en zo nodig gehandhaafd worden. Vooruitlopend op bovenstaande wordt in overleg met Rijnland en Zoetermeer op korter termijn bij de gebruikers van de noordelijke plas aandacht gevraagd voor de ecologische waarden en hen verzocht circa 50 m afstand te houden tot de oevers en zoveel mogelijk op de andere plas te recreëren. Dit door het gesprek aan te gaan met de recreanten, oproepen via de sociale mediakanalen en tijdelijke informatieborden en niet door handhaving’.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter