Nieuws
Ontwikkelperspectief Vlietland: recreatiewoningen voetnoot

De realisatie van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland wordt alleen zijdelings genoemd in de nota Ontwikkelperspectief Vlietland. Het stuk geeft ‘richting aan mogelijke toekomstig gewenste ontwikkelingen’. Het is geen ‘blauwdruk’ noch een ‘inrichtingsplan’. Het stuk is ook niet ‘besluitvormend’.

De nota is in 2021 opgesteld door Urban Synergy op verzoek van het provinciaal bestuur. Het stuk is door Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gezonden. Die hebben er voor zover bekend niets mee gedaan. Voor de inhoud spraken mensen van Urban Synergy onder andere met een ambtenaar van Leidschendam-Voorburg.

De recreatiewoningen worden als één van de aanleidingen voor het maken van de nota genoemd. Onder het hoofdstuk ‘kansen voor Vlietland’ staat de bouw echter niet. De woningen ontbreken ook op vrijwel alle kaarten in de nota.

De woningen komen in de tekst – het stuk is 56 pagina’s dik – drie maal voor:

= ‘222 recreatiewoningen op een park inclusief restaurant’,

= ‘realisatie van eilanden met 222 recreatiewoningen’,

= ‘anderzijds biedt de komst van recreatiewoningen ook kans het recreatief perspectief verder te ontplooien’’.

Rode draad in het stuk is het ‘jaar rond aantrekkelijk maken van Vlietland voor diverse groepen’. Beheer en inrichting van Vlietland worden ‘een continue opgave’ genoemd waarin ‘de samenhang van verschillende thema’s moet zijn geborgd’.

Elders staat dat de groene omgeving ‘zowel de natuurlijke waarde als de recreatieve waarde verhoogt en versterkt’. Gekapte bomen worden ‘altijd’ gecompenseerd. In het noordoosten van Vlietland komen ‘geluid- en zichtwerende wallen’ ter beperking van overlast door de RijnlandRoute (verbinding A4-A44) en A4, zo staat in de nota.

In de nota staan drie leidende ambities/thema’s:

= Groen voor recreatie en natuur: Vlietland onderdeel van meerdere ecologische verbindingszones. Heldere zonering binnen Vlietland. Vergroten natuurwaarde bij bosvakken. Klimaatbestendige inrichting. Landschappelijke inpassing geluidswerende voorziening,

= Aanbod voor iedereen: Strandzones opwaarderen en complementair aan elkaar maken. Strandzones opschonen. Onderscheidend programma. Toevoegen (natuurlijke) speelplekken nabij strandzones. Opwaardering basisvoorzieningen,

= Duurzaam bereikbaar en toegankelijk: Fietsverkeer stimuleren. Verbeteren wandelpaden. Sociale veiligheid vergroten. Inrichting van overstappunten en mobiliteitshubs. Bushalte dichter bij noordoostelijke entree. Vlietland Elektrisch vervoer stimuleren. Opwekken duurzame energie.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter