Nieuws
Onenigheid over Stompwijkseweg duurt voort

De gemeente en BAM Infra strijden nog altijd over de vraag of hernieuwde schade aan het wegdek van de Stompwijkseweg valt onder de garantie die BAM Infra gaf nadat men de hele weg opnieuw had bestraat en de oevers had verstevigd (2018) en in 2020 nog had hersteld.

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Astrid van Eekelen op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk. Vorig jaar werd de weg op talloze plaatsen opnieuw onder handen genomen wegens verzakkingen.

Van Eekelen: ‘Met BAM Infra is in de periode van de oplevering van het werk (2018) en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden (2020) een discussie ontstaan over de interpretatie van de garantieverplichtingen van de aannemer. Daarover zijn partijen nog immer in gesprek. Vooralsnog hebben gemeente en BAM Infra geen overeenstemming bereikt. De gemeente heeft nader technisch onderzoek naar de wegconstructie laten uitvoeren waaruit gebreken naar voren komen. Los hiervan is dezerzijds erkend dat er na 2020 werken door derden (nutsbedrijven) zijn uitgevoerd op de Stompwijkseweg die buiten de invloedsfeer van BAM Infra liggen en dan ook consequenties hebben voor de verplichtingen die volgen uit de gestelde eisen in de garantiebepalingen’.

In het contract met de BAM Infra is bepaald dat gedurende de garantieperiode de verhardingsconstructie onderhoudsvrij dient te zijn. Daarbij is een termijn van 15 jaar opgenomen. In het contract staat ook dat BAM Infra schades moet beperken tot ‘licht’ dan wel ‘gering’. Wat daaronder valt staat niet in het contract. De gemeenteraad stemde destijds in met een krediet voor de werken van BAM Infra. Daarbij werden geen specifieke bepalingen wat betreft het onderhoud vastgelegd.

Over de schade die vorig jaar werd aangepakt meldt de wethouder: ‘Er is op de Stompwijkseweg sprake van verschillende schadebeelden. In het najaar van 2023 zijn uitsluitend verzakkingen in de rijbaan hersteld. De oorzaak van deze verzakkingen is niet eenduidig vast te stellen. De mogelijke oorzaak is gelegen in constructieve opbouw van de weg. Deze is op verschillende delen van de weg verschillend’.

‘De werkzaamheden zijn in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De gemeente was medio 2023 van mening dat de meest urgente schades hersteld dienden te worden. En wel voor de winterperiode. De discussie met BAM Infra was destijds nog niet beslecht. Zoals aangegeven is dat thans ook nog niet het geval. Daarom is het herstelwerk bij een andere aannemer neergelegd. De gemaakte kosten zijn evenwel in beeld en worden betrokken in de lopende discussie. BAM Infra is voorafgaand in kennis gesteld van de uit te voeren werkzaamheden en bekend met het feit dat de daarmee samenhangende kosten onderdeel zijn van de discussie’.

Bij Stompwijkseweg 33 is een ‘spoelgat’ bij de waterkant hersteld. Dat gebeurde in januari. Van Eekelen: ‘Overigens zijn niet alle ‘slechte’ plekken gerepareerd. Dit komt voort uit de keuze om uitsluitend de meest urgente wegschades uit het oogpunt van verkeersveiligheid voor de winterperiode te herstellen’.

‘De gemeente stuurt aan op spoedige afronding van deze gesprekken door met BAM Infra en hopelijk tot een akkoord te komen. Deze afspraken zullen alsdan schriftelijk worden vastgelegd. De raad zal hierover worden geïnformeerd’. Van Eekelen schrijft verder dat ‘het schadebeeld’ onderdeel is van de gesprekken met BAM Infra. ‘Er is ook nog niet aan te geven hoe herhaling wordt voorkomen. Er is geen sprake van een verkeersonveilige situatie die op korte termijn dient te worden hersteld’.

‘De ervaringen van de reconstructie van de Stompwijkseweg worden meegenomen in het ontwerptraject voor de Doctor van Noortstraat. Deze ervaringen laten ook zien dat het lastig is om realistische garantiebepalingen op te nemen voor een herinrichting van een weg op een veendijk welke intensief wordt belast met zwaar (agrarisch) verkeer’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter