Nieuws
Messenverbod komt

Als de gemeenteraad ermee instemt wordt het in de gemeente verboden messen zonder duidelijk en legitiem doel bij zich te hebben. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Martijn Vroom aan de gemeenteraad. Die heeft eerder gevraagd om een messenverbod op te nemen in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Over de aanleiding tot het verbod schrijft de burgemeester: ‘Het bezit en gebruik van steekwapens in de openbare ruimte is een zorgelijke ontwikkeling. Er is sprake van een zich verhardende straatcultuur, vooral onder jongeren. Dit vertaalt zich in een landelijk toenemend aantal geweldsincidenten. Een instrument om het wapenbezit tegen te gaan en de openbare orde te beschermen is het opnemen van een verbodsbepaling in de APV’.

‘Het dragen van een groot aantal soorten steekwapens is al verboden op grond van de Wet wapens en munitie (Wwm), maar die is niet uitputtend. De burgemeester heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Door middel van bestuursrechtelijke handhaving kan in geval van recidive (dus het bij herhaling dragen van steekwapens) worden opgetreden. Het middel daartoe is een last onder dwangsom’.

‘De voorgestelde bepaling is dus een aanvulling op de Wwm. Waar het motief in de Wwm is gelegen in de bestraffing, gaat het hier primair om het voorkomen (preventie) van het bezit van steekgevaarlijke voorwerpen en de hiermee gepaard gaande inbreuk op de openbare orde en veiligheid. Ook en met name wordt aandacht besteed aan de opvoedkundige kant van de zaak, de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. Een bestuurlijke maatregel kan ‘een duwtje in de rug’ zijn om hen daarbij te ondersteunen’.

‘Een last onder dwangsom wordt uitgereikt aan de ‘overtreder’ maar in het geval van minderjarige overtreders kunnen ook de ouders hierbij worden betrokken. Een indringend signaal waarmee het bevoegd gezag duidelijk aangeeft dat het verstoren of bedreigen van de openbare orde door messenbezit niet wordt getolereerd. Het messenverbod, zoals nu voorgesteld, berust op draagvlak bij de politie’.

‘Steekincidenten in Nederland en ook in de Haagse regio tonen een groeiende tendens en vormen een serieuze bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. Onze gemeente volgt hierbij het voorbeeld van Den Haag en andere gemeenten in de Haagse regio’. (foto politie)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter