Nieuws
Exclusieve verkoop grond kan volgens wethouder

De gemeente wil 395 vierkante meter grond direct verkopen aan 1828-VIII B.V. ten behoeve van de realisatie van een jongerenflat op Vlietweg 3. Volgens verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer is 1828-VIII B.V. ‘de enige serieuze gegadigde voor de aankoop van dit perceel’. Daardoor is de verkoop niet in strijd met een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021, zo claimt de wethouder.

In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat gemeenten bij de verkoop van bijvoorbeeld grond een openbare selectieprocedure moesten organiseren met criteria op grond waarvan de koper zou worden gekozen. Zo moesten alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans krijgen op het verwerven van de grond. Van de procedure kon alleen afgezien worden als er ‘slechts één serieuze gegadigde is’.

Volgens wethouder Bremer is dat laatste zo. ‘De gemeente meent dat zij op grond van dit arrest het perceel gemeentegrond rechtstreeks – zonder voorafgaande openbare selectieprocedure – aan de ontwikkelaar mag verkopen, nu sprake is van de uitzonderingsregel die voortvloeit uit het arrest. De ontwikkelaar is volgens de gemeente de enige serieuze gegadigde voor de aankoop van het perceel, waardoor het de gemeente vrijstaat tot rechtstreekse verkoop aan de ontwikkelaar over te gaan’.

‘Daaraan liggen de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria en omstandigheden ten grondslag:

– De Gemeente verkoopt de grond aan de eigenaar van de Vlietweg 3 met als doel om één bouwplan te ontwikkelen voor deze locatie, inclusief het perceel gemeentegrond;

– Verkoop van de gemeentegrond aan een andere partij dan 1828-VIII B.V. is niet wenselijk, omdat een separate ontwikkeling van het perceel gemeentegrond niet kan leiden tot een financieel haalbaar plan met een dergelijk omvang en soortgelijke functie, zoals het aantal (sociale) huurwoningen;

– Verkoop van het perceel maakt de ontwikkeling van een uniek concept mogelijk, gebaseerd op een initiatief van 1828-VIII B.V. dat woonruimte biedt voor jongeren, waaraan de Gemeente met het aangaan van de anterieure overeenkomst in beginsel planologische medewerking verleent en waarin wordt voorzien in woningen voor een specifieke doelgroep waar veel vraag naar is;

– Het te verkopen perceelgedeelte is niet geschikt voor een separate herontwikkeling vanwege beperkingen als gevolg van de huidige omliggende (bedrijfs)bestemmingen en de beperkte oppervlakte’.

Degenen die het niet eens zijn met het besluit kunnen dit gemotiveerd kenbaar maken met een bericht aan info@leidschendam-voorburg.nl  , uiterlijk op 20 maart om 18.00 uur, gevolgd door het aanhangig maken van een kort geding bij de rechtbank te ’s-Gravenhage, uiterlijk op 10 april 2024, zo geeft Bremer te kennen.

‘Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht in combinatie met het aanhangig maken van een kort geding procedure, vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Leidschendam-Voorburg en 1828-VIII B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter