Nieuws
Bedrijven Vlietzone willen meer ruimte

De toekomst van de Vlietzone – het gebied tussen A4 en Vliet – baart de bedrijven op de Westvlietweg zorgen. Dat heeft Kees van der Burg, voorzitter van de stichting Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg en Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg, duidelijk gemaakt tijdens een bijeenkomst met Haagse gemeenteraadsleden.

Zijn verhaal: ‘U staat voor de keuze om al dan niet te kiezen voor een duurzame en toekomstbestendige transformatie en uitbreiding van de bedrijventerreinen ‘Westvlietweg’. Daarmee kunt u bestaande en toekomstige Haagse bedrijven verder helpen, om hun bedrijfsvoering, verduurzaming en werkgelegenheid te continueren en daarin te investeren.

Het bedrijventerrein met een oppervlakte van circa 45 hectare ligt in de ‘Vlietzone’ en heeft een strategische ligging ten opzichte van het centrum. In het gebied zijn ongeveer 335 bedrijven gevestigd, met meer dan maar liefst 2750 werknemers. Westvlietweg heeft dan ook een belangrijke functie voor de stadseconomie van Den Haag. Deze bedrijven met groeipotentie en toekomstperspectief zijn van groot belang voor de stad Den Haag en haar inwoners.

Op de bedrijventerreinen ‘Westvlietweg’ zijn diverse goed georganiseerde en gecertificeerde ondernemingen gevestigd, met een rijke  historie tot zelfs 110 jaar en een vast ‘familiair’ personeelsbestand woonachtig in Haaglanden. Die bedrijven zijn ‘uit hun jasje gegroeid’. Uit onderzoek is gebleken dat er voor deze ondernemingen geen ruimte of mogelijkheid is op andere bedrijventerreinen in Den Haag. De ‘Westvlietweg’ biedt die mogelijkheden juist wel. Voor sommige ondernemingen is de situatie inmiddels bijzonder nijpend aangezien zij willen én moeten uitbreiden, vernieuwen én verduurzamen.

Betrokken partijen zijn in het Woon Werk Akkoord als doelstelling overeengekomen dat er voldoende ruimte dient te worden geborgd voor in deze regio passende bedrijvigheid. Dat buiten het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen (verdichten, sloop/nieuwbouw) tevens wordt gekeken naar uitbreidinglocaties. De betrokken gemeenten hebben in het bestuurlijk Woon-Werk Akkoord reeds een aantal uitbreidingslocaties geïdentificeerd, waaronder Westvlietweg/Vlietzone.

Door de nabijheid tot de stad bestaat de mogelijkheid om een aantrekkelijk werklandschap te creëren. Door toenemende verdichting groeit ook de werkgelegenheid. De Vlietzone kan dit faciliteren, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Westvlietweg, in combinatie met een kwalitatieve upgrade en modernisering. Ook een circulair bedrijventerrein of het vooropstellen van de maakindustrie is een kans. Er is hier ruimte voor nieuwe initiatieven om werken, leren en innoveren te stimuleren.vDubbelgebruik en stapelen van programma wordt gestimuleerd.

Rond het Prins Clausplein is ruimte om bedrijvigheid, bijvoorbeeld voor bedrijven met focus op de maakindustrie en circulaire economie, te clusteren. Ook kunnen de verschillende bedrijventerreinen aan weerszijden van de A12 en A4 beter met elkaar worden verbonden door middel van extra ontsluitingen onder de A12 en de A4. Ook uit overzichten in de zogeheten ‘MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, red.) Bedrijventerreinenstrategie’ blijkt een duidelijke urgentie, met vooral een tekort aan geschikte ruimte in het gemengd stedelijk werkmilieu.

Schuifruimte is een belangrijke voorwaarde om de ruimte ter plaatse beter te kunnen benutten en om de verhuisketen die nodig is op gang te brengen. Zonder die schuifruimte blijft iedereen zitten en komt efficiënter ruimtegebruik niet tot stand. Het verruimen van de mogelijkheden – in een nieuw veel ruimer planologisch kader – heeft naar verwachting een positief effect op intensiever en efficiënter ruimtegebruik op onze bedrijventerreinen.

De bedrijfshuisvesting in de regio staat onder druk, ook op ons huidige bedrijventerrein. Er zijn diverse ondernemingen die moeten uitbreiden om hun bedrijfsactiviteiten uit te kunnen blijven oefenen, maar dat al te lang niet kunnen. Wij kunnen ook daadwerkelijk uitbreiden naar de ‘achtergelegen percelen’, inclusief de GAVI-kavel (gebied in zuidoost kom van Prins Clausplein, red.). Daar moeten ook de ondernemers van ons bedrijventerrein ‘Westvlietweg’ voor in aanmerking komen.

Den Haag loopt achter in de realisatie van een goed vestigingsklimaat en realisatie van efficiënte, duurzame, gebruiksvriendelijke en toegankelijke bedrijventerreinen; dit kan nu worden opgelost met de juiste keuzes. Onze bedrijventerreinen vestigen ondernemingen die de stad en haar inwoners faciliteren en zorgen voor veel werkgelegenheid. Onze ondernemers willen investeren in een duurzaam, groen en natuur inclusief bedrijventerrein. Daar is schuifruimte voor nodig naast het beter benutten en uitbreiden van ons huidige bedrijventerrein. Daar zijn uiteraard ook nieuwe extra uitvalswegen voor noodzakelijk’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter