Nieuws
Plannen voor dementheek

Op het Raadhuis worden plannen gemaakt voor de opzet van een dementheek: een informatiepunt in de bibliotheek met materiaal en informatie voor mensen die te maken hebben met dementie. Zoals puzzels, herinneringskoffers, boekjes voor (klein)kinderen en informatie voor mantelzorgers. Dit alles is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen, mensen met dementie (thuiswonend of in een zorginstelling), mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten.

Het plan is voortgekomen uit een dementiescan die de gemeente vorig jaar in samenwerking met Alzheimer Nederland deed. Die scan kent acht onderdelen: Kennis omvang dementie; Beleids- en planvorming; Structuur en afstemming; Ontwikkeling van een dementievriendelijke gemeenschap; Deskundigheidsbevordering; Ondersteuning mantelzorgers; Dagactiviteiten/respijtzorg; Wonen met dementie.

Op zes van de acht terreinen scoort de gemeente beter dan het landelijk gemiddelde. Alleen bij structuur en afstemming alsmede deskundigheidsbevordering is nog ruimte voor verbetering. De gemeente gebruikt de uitkomsten onder andere voor het WMO-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning). ‘Daarnaast zijn er concrete acties. Zoals de subsidie die nu beschikbaar is voor dagbesteding voor leergierige senioren en uitbreiding van personeel voor het ontmoetingscentrum dementie van Woej’, aldus een zegsman van B&W.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter