Nieuws
Vergunningen voor werken Vlietland

Ontwikkelaar DLR heeft voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland twee vergunningen nodig. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht. Ook meldt zij dat de grondwallen tussen de te bouwen woningen en de RijnlandRoute er vooralsnog niet komen.

Voor de bouw van de recreatiewoningen gaat het om een omgevingsvergunning die bij de gemeente moet worden aangevraagd. Deze kan alleen worden afgegeven als de bouwplannen passen binnen het geldende bestemmingsplan, aldus Bremer. En een natuurontheffing of -vergunning van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voor het plangebied waar de woningen en horecavoorziening zijn voorzien.

De wethouder bericht tevens over de stand van zaken rond andere vergunningen nodig voor diverse werkzaamheden in het gebied:

= Grondwallen noordkant Vlietland. Het oorspronkelijke plan van de projectontwikkelaar was om geluids- en zichtwallen te plaatsen parallel aan de Rijnlandroute. Om dit mogelijk te maken, zijn in elk geval drie verschillende vergunningen van drie verschillende bevoegde gezagen nodig: omgevingsvergunning van de gemeente. Deze is verstrekt; watervergunning van het hoogheemraadschap Rijnland. Deze is verstrekt; ontheffingsvergunning Wet natuurbescherming (nu Omgevingswet) van ODH. Deze aanvraag is ingetrokken Om de grondwallen aan te kunnen leggen, moet de projectontwikkelaar in het bezit zijn van alle drie vergunningen. Zolang één of meerdere vergunningen missen, kan de aanleg geen doorgang vinden. De projectontwikkelaar heeft de aanvraag bij de ODH ingetrokken en er zijn geen plannen om de grondwallen in de nabije toekomst alsnog aan te leggen.

= Omlegging Rietpolderweg. Op basis van de erfpachtovereenkomst tussen de provincie, Recreatiecentrum Vlietland en DLR is de provincie genoodzaakt de Rietpolderweg om te leggen. Hiervoor zijn twee vergunningen noodzakelijk: omgevingsvergunning van de gemeente. Er is nog geen aanvraag ingediend; ontheffingsvergunning in het kader van Omgevingswet van de ODH. De provincie doet natuur- en soorten-onderzoek voordat deze vergunningaanvraag kan worden ingediend.

= Aanleg parkeerplaats Kleine Egelskop (bij camping). De provincie is bezig met onderzoek voordat zij een ontheffingsvergunning Omgevingswet bij de ODH kan aanvragen. Op grond van het vigerende bestemmingsplan van de gemeente geldt voor deze locatie geen aanlegvergunningenstelsel. De provincie hoeft hierdoor voor de aanleg van een parkeerplaats (graven en aanbrenging wegverharding) geen vergunning bij de gemeente aan te vragen.

= Aanleg geluidswallen en -scherm langs de A4. Voor de realisering van de geluidsschermen, zijn vier vergunningen noodzakelijk: omgevingsvergunning bij de gemeente. Deze vergunning is aangevraagd; watervergunning bij het hoogheemraadschap Rijnland. Deze vergunningen zijn verstrekt; natuurvergunning of -ontheffing van de ODH. Deze vergunningsaanvraag wordt op korte termijn ingediend; Wet beheer rijkswaterstaatswerken-vergunning bij Rijkswaterstaat. Deze vergunningaanvraag loopt

= Werkzaamheden waar geen vergunning voor nodig is. Voor het verwijderen van parkeerplaatsen en andere verharding (zoals looppaden) is geen vergunning nodig. De provincie is in februari 2024 gestart met het weghalen van het parkeerterrein Weegbree. Op een later moment zal de provincie ook voetpaden, fietspaden en het parkeerterrein Grote Egelskop verwijderen. DLR is ook gestart met de voorbereidingen voor de graaf- en grondwerkzaamheden in het plangebied. Hierbij wordt gestart met dat deel van de werkzaamheden dat zowel onder het bestaande als het voorgestelde bestemmingsplan passen. Ook dient de grond voor belast te worden om verzakking in een later stadium te voorkomen. (foto DLR)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter