Nieuws
Volgende rechtszaak dreigt voor gemeente

De Algemene Vereniging Natuurbescherming (AVN) zal ‘zo nodig gebruik maken van haar wettelijke rechten’ om sloop/nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 in Leidschendam tegen te houden. Dat heeft AVN-zegsman Sander Wennekers laten weten. Hij is vanavond inspreker bij de gemeenteraad waar de zaak op de agenda staat.

Zijn inspreektekst luidt aldus:

‘Geachte Gemeenteraad,

Voor ik het voorstel van B&W om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de nieuwbouwplannen aan Van Ruijsdaellaan 41-69 nader bespreek, eerst het volgende. Het betreft hier niet zomaar een locatie. De planlocatie ligt namelijk in de officiële Centrale Groenzone van onze gemeente, en is deel van onze stedelijke hoofdgroenstructuur. Het westelijke deel van de planlocatie maakt integraal deel uit van het in de jaren ’70 gevestigde Heempark Rusthout. Het groen in deze zoom van de heemtuin is echte natuur en omvat daarbij een onverhard bospad dat uitkomt op een prachtige watergang. En het herbergt waardevolle flora, waaronder de zeldzame kievitsbloem. Ook zijn er blijkens professionele inventarisaties (territoria van) vijf soorten vleermuizen en tientallen soorten vogels waargenomen. Hier hoort een groene woongemeente niet in het groen te bouwen. Ook niet ‘mits of tenzij’. NOOIT!

De AVN beschouwt het over de volle breedte volbouwen van deze locatie derhalve als een planologische miskleun. Dit is een gemeente, die blijkens pagina 33 van het Groenstructuurplan de ambitie heeft om ‘dè groenstedelijke woonstad’ van Haaglanden te zijn, onwaardig. Het plan is ook strijdig met uw intentie om de centrale groenzone te versterken. Ten slotte is het strijdig met het Groenactieplan van de gemeente, waarin groen als essentieel voor gezondheid, klimaatadaptatie en voor biodiversiteit wordt gezien.

De AVN wil u het coördinatiebesluit daarom ontraden. Hierin worden het wijzigen van een vigerend bestemmingsplan, en het verlenen van alle voor de bouw nodige vergunningen op één hoop gegooid. Het wijzigen van een bestemmingsplan om een overmaatse bebouwing binnen de centrale groenzone mogelijk te maken is echter van een andere orde dan het verlenen van vergunningen. Het gaat hier om een verreikend planologisch besluit en het dient als eerste apart beoordeeld te worden. Pas daarna dienen bouw- en kapvergunningen aan de orde komen.

Het stelt de AVN teleur dat de gemeenteraad blijkens Raadsbesluit 1610 op 5 januari 2021 haar bevoegdheid tot het verlenen van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ dusdanig ruimhartig aan B&W heeft gedelegeerd, dat ze nu niet meer zelf lijkt te kunnen oordelen over deze omgevingsvergunning binnen de Centrale Groenzone. Ook ontneemt het delegatiebesluit aan inwoners en natuurorganisaties de kans om erover in te spreken. Dat is onwenselijk in het licht van de toegenomen aandacht voor participatie.

Het valt op dat de vergunningsaanvraag is ingediend op 22 december 2023, vlak voordat de motie Beek/Van Duffelen/Klaarhamer per 1 januari van kracht werd, waarbij de gemeenteraad zich het recht voorbehoudt zelf vast te stellen of een bindend advies van de gemeenteraad nodig is vanwege maatschappelijke impact of onrust. Waarbij van dat laatste evident sprake is. Beste gemeenteraad, laat u zich op een zo doorzichtige wijze uw rechten ontnemen? Nee toch!

De AVN heeft begrip voor de woningbouwopgave van Leidschendam-Voorburg. Alleen daarom hebben wij geen bezwaar aangetekend tegen de omvangrijke nieuwbouwplannen voor de Klein Plaspoelpolder, hoewel deze strijdig zijn met breed aanvaarde richtlijnen ten aanzien van bebouwingsdichtheid en vierkante meter groen. Daar betrof het echter een voormalig bedrijventerrein zonder natuur. Daarom konden wij begrip hebben voor de gemaakte afwegingen ten faveure van de woningbouw. Binnen de centrale groenzone dient de belangenafweging anders uit te vallen, te meer daar het hier een project betreft met slechts een geringe bijdrage aan de leniging van de woningnood. Door het plan te beperken tot de footprint van het huidige bescheiden kantoorgebouw met parkeerterrein zou de gemeente haar natuurdoelen veilig kunnen stellen zonder wezenlijk afbreuk te doen aan haar woningbouwopgave.

De AVN zal dit project blijven volgen en zo nodig gebruik maken van haar wettelijke rechten’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter