Nieuws
Warmteleiding: grondwater en natuur problemen

Het grondwater en de natuur zijn problemen bij de aanleg van een warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden door Leidschendam-Voorburg, langs de A4 (aan de zuidoost kant). Dat blijkt uit een notitie die (Gasunie) Warmtelinq heeft opgesteld voor de aanleg.

De leiding komt bij de Kostverlorenweg/kruising Oude Middenweg de gemeente in. Daarna buigt hij links af, onder de Stompwijksweg door naar de A4, om dan langs de A4 te lopen tot even voorbij de RijnlandRoute. Dan buigt de leiding weer links af, onder de A4 door richting Leiden.

In de Notitie Voorkeurs Alternatief tracé Rijswijk – Leiden staat het volgende inzake het tracé door Leidschendam-Voorburg:

‘Deelgebied 2 loopt ongeveer vanaf de Stompwijkseweg tot voorbij de kruising met de in aanleg zijnde N434 (RijnlandRoute). Het tracé volgt in het gehele deelgebied de zuidzijde van de A4, door het buitengebied van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude.

In dit deelgebied worden diverse boringen toegepast, hetzij vanwege kosten, hetzij vanwege de impact op de omgeving of vanwege risico’s die andere aanlegmethoden met zich brengen. Zo worden nu (indicatief) boringen verwacht onder de paardenbaan, de drinkwaterleiding van Dunea, de Kniplaan en een perceel met hortensiateelt.

Uit het plan-MER (milieu effect rapportage, red.) blijkt dat in dit deelgebied in de aanlegfase risico bestaat op verontreiniging door opbarsting van grondwater met te hoge chloridewaarden en op daling van de grondwaterstand door bemaling. Dit geeft meer risico op zettingen en doorsnijding van archeologische waarden.

Het gebied is verder deels onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) onder andere vanwege de aanwezigheid van weidevogels. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de uitwerking van het tracé en de uitvoering, bijvoorbeeld bij de keuze voor de uitvoeringsmethode. Voor het natte grasland wordt nu gedacht aan het zogeheten ‘inploegen’ van de leidingen (een grondverdringende techniek). Deze methode biedt veel voordelen voor wat betreft de impact op de grondstructuur en op het milieu in brede zin’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter