Nieuws
Vlietland: procedure alternatief bouwplan loopt

Wethouder Bianca Bremer heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland, ontwikkelaar DLR, en de pachter van Vlietland, Recreatiecentrum Vlietland (RCV), in brieven gevraagd te reageren op een alternatief voor de geplande bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland. Het alternatief is opgesteld door ChristenUnie. Afgelopen dinsdag vroeg de gemeenteraad de wethouder om bij de betrokken partijen te peilen wat zij ervan vinden. Alleen coalitiepartij VVD was tegen.

In de brief aan GS staat onder meer: ‘Graag hoort het college van B&W of de provincie een mogelijkheid ziet om aan dit alternatieve plan mee te werken, zowel vanuit de rol van eigenaar van Vlietland, als erfverpachter van de gronden en als toezichthouder ruimtelijke ordening’. In het stuk aan DLR en RCV staat: ‘Graag hoort het college van B&W of dit plan voor uw bedrijf haalbaar is en onder welke voorwaarden’. De wethouder noemt geen termijn voor de gewenste reacties.

Bremer meldt alle drie partijen het volgende:

‘Op 23 april 2024 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een motie aangenomen waarin zij ons, het college van B&W, vraagt de reactie te peilen over een alternatief plan voor Vlietland-Noord dat onlangs door de raadsfractie van de ChristenUnie (CU) is gepresenteerd.

Het alternatieve plan van de CU houdt in dat er een vrijwillige kavelruil moet komen waarbij het glastuingebied in Stompwijk als bouwlocatie wordt benut in ruil voor Vlietland. Op deze manier is het mogelijk het glastuinbouwgebied te herontwikkelen met een aanzienlijk deel vakantiewoningen, een deel natuur en een deel woningen voor de (lokale bevolking van) Stompwijk. Tegelijkertijd zou dit zorgen voor een groen(blijvend) Vlietland aangezien de ruilverkaveling gepaard moet gaan met een intrekking van het bestaande bestemmingsplan dat bebouwing met recreatiewoningen en andere voorzieningen mogelijk maakt.

Hierbij dient wel aangetekend te worden dat, indien de drie betrokken partijen (de provincie, RCV en DLR) hieraan mee willen werken, er nog wel een onderzoek dient plaats te vinden naar de juridische, praktische en financiële haalbaarheid van dit alternatieve plan. Ook zal dan afstemming moeten plaatsvinden met de grondeigenaren in het glastuinbouwgebied’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter