Nieuws
Convenant veilige school van kracht

Gemeente, politie en schoolbesturen hebben het Convenant veilige school ondertekend. Het geldt tot eind 2025 en kan, bij behoefte, worden verlengd.

In het stuk staat onder andere het volgende:

‘Sociale veiligheid op en rond de school is een voorwaarde voor elk kind en jongere om te komen tot een optimale ontwikkeling. Sociale veiligheid is een veelomvattend begrip, het gaat om veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg en veiligheid online.

De school is als eerste verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. Echter een actieve deelname van leerlingen en ouders, maar ook politie, gemeente en andere voor school belangrijke partners als leerplicht, de zorgteams, jeugdzorg en Halt (alternatieve straffen 12-23 jarigen, red.) is onontbeerlijk.

Dit convenant bevat afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, Halt, politie, Openbaar Ministerie en gemeente. Met het ondertekenen van dit convenant geven de betrokken partijen aan dat zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang erkennen. Met dit convenant wordt beoogd eerder in te spelen op onveilige situaties en sneller actie te ondernemen zodat escalatie wordt voorkomen’.

De betrokken partijen zeggen een veilig klimaat in de scholen onder meer te willen bevorderen door:

= Het voeren van een actief anti-alcohol- en drugsbeleid;

= Het voeren van een actief anti-wapenbeleid;

= Het voeren van een actief beleid inzake het veilig gebruik van ‘social media’ en online

activiteiten;

= Het voeren van een actief anti-radicaliserings- en polarisatie beleid;

= Het tegengaan van agressief gedrag;

= Het schoolverzuim actief aan te pakken;

= Het onderhouden van goede contacten tussen de betrokken partijen.

Elk der partijen wijst een contactpersoon aan. Wat betreft gemeente, politie en justitie (openbaar ministerie) worden alleen bestaand beleid en bevoegdheden aangehaald. Wat de scholen aangaat, die moeten een reglement hebben met een veiligheidsparagraaf.

Onderdelen van de veiligheidsparagraaf zijn minstens: aanstellen vertrouwenspersoon, geen tolerantie van crimineel gedrag, aangifte doen bij strafbare feiten, verbod op gebruik en/of bezit van alcohol/drugs, wapens in en om school, opzet incidentenregister, slachtoffers worden aangezet tot aangifte doen, uitvoering justitionele sancties, maatregelen tegen crimineel gedrag.

Concreet ingevuld wordt het allemaal niet in het convenant.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter