Nieuws
Tram Binckhorst: verkeersstudie dit jaar klaar

Eind dit jaar is een verkeersstudie Binckhorst klaar; een studie naar de effecten van de komst van de tramverbinding Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft via Voorburg-West. Het gaat dan om de effecten op verkeersintensiteiten, doorstroming, file vorming en dergelijke. Uit de studie moet ook blijken waar sluipverkeer ontstaat en welke maatregelen daar tegen nodig zijn. Tevens wordt bekeken hoe de Rotterdamsebaan beter benut kan worden.

Dat heeft de Haagse wethouder Robert van Asten bekend gemaakt in een brief aan zijn gemeenteraad. Ook eind dit jaar is een studie klaar naar de lijnvoering van de HTM na realisatie van de tramverbinding. Bij die studie is Leidschendam-Voorburg ook betrokken. ‘Hierbij moet duidelijk worden wat de effecten van die lijnvoering zijn, welke reizigers/gebieden voordeel of nadeel ondervinden, hoe belangrijke openbaar vervoer-locaties bereikbaar zijn, welke effecten de verschillende varianten hebben op gebruik en exploitatiekosten’.

Van Asten meldt dat bij de inpassing van het tramtracé op de Maanweg behoud en versterking van de ecologische zone op de grens met Voorburg uitgangspunt voor de verdere uitwerking. Daarover lopen specifieke gesprekken met Leidschendam-Voorburg. ‘De route loopt door de groenstrook langs het spoor. Opa’s veldje en scouting Miriam blijven onaangetast’, aldus de Haagse wethouder.

Over het tracé richting Rijswijk en Delft stelt Van Asten dat voor de route via de Geestbrugweg is gekozen omdat deze de laagste kosten en de beste kosten/baten-verhouding heeft en beter scoort op milieueffecten en inpassing dan andere varianten. ‘Een goede en veilige inpassing vereist wel een herinrichting en (waarschijnlijk) verkeersbeperkende maatregelen op de Binckhorstlaan in Voorburg, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg. Deze oplossing biedt daarmee ook de kans de bestaande problemen van veel autoverkeer op te lossen’.

De aanleg van de tramverbinding gaat gepaard met een pakket mobiliteitsmaatregelen. Van Asten: ‘Dit pakket is gericht op het verbeteren van de infrastructuur voor fiets en voetganger, maatregelen om de automobiliteit te beperken en maatregelen om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van de straten waar de tram doorheen komt te vergroten. Dit bevat onder meer maatregelen voor herinrichting en inpassing in de Lekstraat, Binckhorstlaan in Voorburg, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg’.

De plannen voor de tramverbinding worden nu verder uitgewerkt. Dat moet in 2026 klaar zijn. Dan ligt er een schetsontwerp. Daarna volgt een voorlopig ontwerp. Dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. ‘Daarnaast is het nodig dat de tramverbinding juridisch-planologisch worden geborgd, onder andere in het Omgevingsplan Binckhorst. Ook dit omgevingsplan wordt voorgelegd aan uw raad’, stelt Van Asten.

Nu al is duidelijk dat een deel van bedrijven op bedrijventerrein Lekstraat, in de Sporendriehoek en langs de Binckhorstlaan kan niet op de huidige locatie blijven, omdat het tramspoor hier komt te liggen.

Van Asten geeft verder aan dat er een milieu effect rapportage (MER) nodig is voor de tramverbinding. ‘Aangezien de plan-MER gekoppeld moet zijn aan een juridisch kader maken ook de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een gebiedsvisie waar de MER aan gekoppeld wordt. Afgesproken is dat de gemeente Den Haag de gezamenlijke plan-MER coördineert en oppakt met de andere betrokken gemeenten. Verantwoordelijkheid en besluitvorming liggen bij de raad van de desbetreffende gemeente op het deel van de gebiedsvisie en plan-MER, dat toeziet op het eigen grondgebied’.

Als er in 2026 een besluit wordt genomen over het voorlopig ontwerp kan vervolgens gewerkt worden aan een planning voor de aanleg van de nieuwe lijn, aldus Van Asten. ‘In dat proces zal ook duidelijk worden wanneer de nieuwe tramlijn kan gaan rijden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter