Nieuws
Commissie wil aanpassing sociaal beleid

De Commissie voor de bezwaarschriften adviseert B&W om het sociaal beleid op twee punten aan te passen. Het gaat dan om de te hanteren tarieven bij toekenning van een persoonsgebonden budget (PGB). Die zijn jarenlang niet aangepast en liggen zo veel te laag. Verder bekritiseert de commissie de steun aan mensen die met hun inkomen net boven de grens van bijstandsuitkering plus tien procent zitten. Die krijgen nu geen enkele steun. Daarmee schiet het minimabeleid het doel voorbij.

In een reactie laten B&W weten na te gaan wat de mogelijkheden zijn. De commissie kwam met de kritiek in het jaarverslag 2023. Men verwoordde het zo:

‘Bij een bezwaarzaak over een persoonsgebonden budget (PGB) voor individuele begeleiding Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) is duidelijk geworden dat het PGB tarief al jaren niet meer was aangepast en dat het inmiddels een stuk lager lag dan de kostprijs voor begeleiding in Natura. Dit beleid is aan herijking toe. De commissie geeft het college in overweging bij de herijking van het beleid op het punt van PGB-tarieven ook na te gaan of voldaan wordt aan de naderhand geformuleerde essentialia in jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). In deze uitspraak oordeelde de CRvB dat het aan de gemeenteraad is om op grond van de Wmo 2015 het Wmo-beleid (de essentialia van het voorzieningenpakket) vast te stellen. Deze bevoegdheid kan niet door de gemeenteraad aan het college worden gedelegeerd’.

‘Minimaregelingen zijn afzonderlijke voorzieningen voor mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen van maximaal 10% boven de bijstandsnorm. Zoals het minimabeleid nu is vormgegeven, komen mensen die met hun inkomen nét boven die gestelde inkomensgrens zitten, voor geen enkele minimaregeling in aanmerking. Iedere minimaregeling wordt steeds afzonderlijk getoetst aan de inkomensgrens, ook bij een stapeling van de van toepassing zijnde minimaregelingen en de eenmalige ‘reserve’ van 10% van de bijstandsnorm. De commissie vraagt zich af of het huidige minimabeleid in zulke gevallen zijn doel niet voorbijschiet. De minimaregelingen hebben immers als doel mensen te behoeden voor armoede en armoede-effecten’.

De commissie kreeg 278 bezwaren binnen. Op grond daarvan werden 163 adviezen aan B&W gegeven. Van alle bezwaren werd 66 procent binnen de gestelde termijnen afgehandeld.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter