Nieuws
Hinder verkeerslawaai stabiel

Op dit moment ondervinden 4650 inwoners van Leidschendam-Voorburg ernstige hinder door verkeerslawaai. Dat is een daling van drie procent ten opzichte van de periode 2018-2023. Dat heeft wethouder Marcel Belt bekend gemaakt.

Bij de berekening is een Nederlandse methode gebruikt. De EU schrijft sinds kort een nieuwe berekeningsmethode voor. Daarin ligt de geluidhinder door verkeer gemiddeld 3 decibel hoger. Wordt die methode gebruikt dan is het aantal inwoners in de gemeente dat ernstige hinder ondervindt door verkeerslawaai 7700.

Belt heeft een Ontwerp-programma geluid 2024-2028 opgesteld. Dat heeft een algemeen karakter en meldt geen maatregelen voor specifieke plekken. Geluidoverlast in de gemeente komt vooral door het verkeer, in geringe mate door het spoor.

Bij groot onderhoud aan asfaltwegen in de gemeente waar woningen langs staan gaat de geluiddrempel naar 53 decibel. Stiller asfalt moet daarvoor gaan zorgen. Onderzocht wordt door welke maatregelen de geluidbelasting bij woningen waar die boven 65 decibel ligt, aangepakt kan worden. Daar was een rijksprogramma voor (zes plekken binnen de gemeente) doch dat is gesloten.

Belt beziet ook maatregelen tegen zogenoemde ‘knal- of brulpijpen’. Hij noemt als mogelijkheden geluid-flitspalen, milieuzone, handhaving.

Op basis van de Omgevingswet moet er bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met geluidoverlast vanuit de omgeving. Te denken valt dan aan de plek waar gebouwd wordt, afscherming van een geluidbron, meer groen.

Bekeken moet worden of de overlast van de geluidbron aangepakt kan worden. Bijvoorbeeld door scher,em/wallen, geluidarmer wegdek, lagere rijsnelheid, terugdringen aantal auto’s op de betreffende weg/wegen.

Indien maatregelen bij de geluidbron niet kunnen of niet genoeg opleveren moeten nieuw te bouwen huizen minstens één geluidluwe gevel hebben met daar achter de woonkamer en minstens één slaapkamer. Geluidsluw betekent dat bij een open raam de slaaprust niet wordt verstoord.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter