Nieuws
Oppositie wil debat opvang asielzoekers

De vijf oppositiepartijen, ChristenUnie/PvdA/GroenLinks/SP/CDA, willen dat de gemeenteraad vanavond een debat voert over de opvang van asielzoekers. Men is niet tevreden met antwoorden die wethouder Bianca Bremer vorige week gaf op vragen over de uitvoering van een motie die in februari door de gemeenteraad werd aangenomen.

In die motie werden B&W gevraagd ‘om voor de zomer de gemeenteraad een plan te presenteren hoe asielopvang te organiseren zodat Leidschendam-Voorburg begin 2025 (of sneller) voldoet aan de minimale aantallen van de Spreidingswet’ (opvang 438 asielzoekers, red.).

De oppositiepartijen willen weten of B&W de motie zonder enig voorbehoud uitvoeren en of het gevraagde plan er inderdaad rond de zomer is. Bremer gaf eerder aan dat er in regionaal verband binnen de Haagse regio gewerkt werd aan een opvangplan dat er 1 november zou moeten zijn. Over de 438 voor Leidschendam-Voorburg repte zij echter niet. Wel gaf zij aan geen ‘onomkeerbare besluiten’ te zullen nemen. Wat dat betekent willen de vijf partijen nu vernemen.

‘Als het Centraal orgaan opvang asielzoekers een geschikte locatie voordraagt aan de gemeente, gaat de gemeente dan over tot het tekenen van een bestuursovereenkomst’, zo vragen de oppositiepartijen.

Het CDA heeft ook nog aparte vragen over de informatie aan inwoners. Die luiden: ‘Overweegt het college van B&W om gegeven de omstandigheden, waaronder de kabinetsformatie en het hoofdlijnenakkoord van de vier formerende partijen, vragen van inwoners en ondernemers en berichten in de lokale media met betrekking tot de opvang van asielzoekers over te gaan tot bredere uitleg van de mogelijkheden voor en in de gemeente met betrekking tot opvang asielzoekers’.

‘Is het college het met het CDA eens dat transparante en tijdige communicatie essentieel is voor succesvolle draagvlak rond opvang draagvlak, het creëren van toegankelijke voorzieningen en verbinding met omwonenden. Kan het college zich vinden in de gedachte dat elke vorm van opvang mogelijkheden biedt voor het vervullen van een mogelijke opdracht, dan wel een barmhartige plicht hiertoe en dat het daarom noodzakelijk is regelmatig in overleg te treden met ondernemers, eigenaren van woon- of bouwlocaties en omwonenden zodat, zodra mogelijk dan wel noodzakelijk initiatief tot opvang en de participatie daarvan door de omgeving verder uitgebouwd kan worden’.

De hele discussie is ontstaan nu de beoogde regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben besloten de Spreidingswet in te trekken en een veel strenger beleid aangaande de opvang van asielzoekers te gaan voeren.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter