Nieuws
Omgevingsvergunning bouw Van Ruysdaellaan

B&W willen een omgevingsvergunning verlenen voor de sloop/nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 in Leidschendam. Ook wordt een vergunning verleend voor de kap van 40 bomen. Daarnaast willen B&W ook meer geluidoverlast voor de bewoners van de nieuwbouw toestaan dan formeel zou mogen.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt. De stukken liggen vanaf 27 juni ter inzage. Na 7 augustus niet meer. In de genoemde periode kan eenieder een zienswijze over de plannen indienen. Bij omwonenden bestaat grote weerstand tegen het bouwplan. Dat is ook het geval bij organisaties als Stichting duurzaam LV, AVN en het bestuur van Stadstuin Rusthout.

De wethouder heeft haar plannen uiteen gezet in een bericht aan de gemeenteraad:

‘Met deze collegemail informeer ik u over de ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van 147 appartementen, een intramurale zorginstelling, een halfverdiepte parkeerkelder met een ruime fietsparkeervoorziening en commerciële ruimten aan de Van Ruysdaellaan 41-69 in Leidschendam. Daarnaast wordt de omgevingsvergunning voor het kappen van 40 bomen ter inzage gelegd, en ligt er ook een ontwerp besluit hogere grenswaarden ter inzage.

Op 19 maart 2024 heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen over dit project. Dit betekent dat alle afzonderlijke besluiten die nodig zijn voor dit nieuwbouwproject gezamenlijk ter inzage worden gelegd als ontwerpbesluiten en de afhandeling hiervan een bevoegdheid is van college van burgemeester en wethouders. Belanghebbenden kunnen in 1 keer een zienswijze indienen op alle gecoördineerde besluiten en na afloop van de ter inzage termijn kan het college van burgemeester en wethouders 1 besluit nemen over de vaststelling of verlening van alle stukken die ter inzage lagen. Na vaststelling / verlening staat beroep open bij de Raad van State, die de gecoördineerde besluiten als één besluit behandelt.

Op 5 januari 2021 heeft u als raad besloten om de categorie ‘Plannen waarvoor in het verleden door de gemeenteraad al een specifiek en op het plan gericht ruimtelijk kader is vastgesteld (zoals in de vorm van ruimtelijke uitgangspunten) en waarbinnen het plan passend is binnen de termijn van 5 jaar na vaststelling’ op te nemen in een lijst van aangewezen categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Het bouwplan Van Ruysdaellaan 41-69 voldoet hieraan aangezien er in 2021 door de gemeenteraad al een specifiek en op het plan gericht ruimtelijk kader is vastgesteld waarbinnen dit plan passend is. Hierdoor is er geen verklaring van geen bedenkingen vereist voor onderhavig plan.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de ontwerp-omgevingsvergunningen zullen met de bijbehorende stukken ter inzage liggen vanaf donderdag 27 juni tot en met woensdag 7 augustus 2024. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na terinzagelegging wordt (met inachtneming van eventuele ingekomen zienswijzen) een definitief besluit genomen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter