Nieuws
Alternatief verkeersplan voor werken aan A4/N14

Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de betrokken gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, werken aan een alternatief verkeersplan nu de verbreding van de A4 bij Den Haag, en het maken van ongelijkvloerse kruisingen in de N14, door het rijk op de lange baan zijn geschoven.

Taakstellend voor te nemen maatregelen zijn:

= bijdragen aan de oorspronkelijke doelstelling/opgave van de A4 Haaglanden-N14, dan wel het verzachten van de knelpunten die ontstaan als gevolg van het pauzeren van de A4 Haaglanden – N14,

= langdurig effect hebben,

= niet leiden tot een stikstofprobleem,

= geen dan wel een beperkt beroep doen op capaciteit van Rijkswaterstaat,

= geen negatieve effecten hebben op verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Kosten van te nemen maatregelen worden bovendien gekort op het oorspronkelijke budget voor de verbreding A4/werken aan N14.

In juni 2023 maakte minister Mark Harbers (infrastructuur) bekend dat het project A4-N14 werd gepauzeerd vanwege steeds meer prijsstijgingen, financiële tegenvallers, stikstofproblemen en schaarste aan menskracht. Het project had drie doelstellingen: verbeteren bereikbaarheid economische kerngebieden; verbeteren robuustheid wegennetwerk; verbeteren van de verkeersdoorstroming.

Eind 2023 hebben de betrokken overheden, waaronder Leidschendam-Voorburg, een analyse uitgevoerd waaruit bleek dat het pauzeren van het project A4-N14 negatieve gevolgen heeft voor de regio. Toenemende rijtijden en een grotere filedruk op het Rijkswegennet inclusief haar aansluitingen. Daarnaast zal verkeer andere routes zoeken en daarmee het regionale- en lokale wegennet evenwijdig aan de A4 en N14 (extra) belasten. Dat heeft negatieve effecten op doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Het plan dat nu gemaakt wordt zal al deze effecten moeten verminderen. Zo wordt gekeken naar mobiliteitsmanagement in combinatie met fiets- en openbaar vervoer-maatregelen; het beter geleiden van verkeer op Rijkswegen) met verkeersmanagement; het verbeteren infrastructuur bij hardnekkige autoknelpunten op Rijkswegennet, bij aansluitingen en op het onderliggend wegennet.

Het plan moet er in september liggen. In een bestuurlijk overleg van het rijk met alle andere partijen zou er in november een besluit over genomen moeten worden, inclusief de financiering ervan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter