Mening
Blog: Oude wijn in nieuwe zakken

Deze week zonden de wethouders Marcel Belt (D66) en Astrid van Eekelen (VVD) brieven aan de gemeenteraad. Op zich niets bijzonders. Er komen wel meer stukken van beide bestuurders naar de raad. Het was veeleer de inhoud die opviel

Belt schreef over het Stationsplein Voorburg, Van Eekelen over het Damcentrum Leidschendam. Eerstgenoemde had het simpel over Raadsbrief Stationsplein Voorburg; Bij Van Eekelen ging het over een Stappenplan Leidschendam Centrum.

Om bij Belt te beginnen, die liet weten dat een toekomstige halte van de tram uit Den Haag CS en Binckhorst van grote invloed is op het plein en dus ontwikkelingen daar remt. Die halte zal er niet voor 2030 zijn zo is al eerder uit de plannen voor de tramverbinding gebleken. Maar dat meldde Belt dan nu net weer niet.

Wel kondigde hij een onderzoek naar vergroening van het plein en de omgeving aan, net als een onderzoek naar de komst van een tijdelijke (water) speeltuin op het plein. Verder wordt bekeken Bekeken wordt tevens of de pilaren van het treinviaduct beschilderd kunnen worden of afgedekt kunnen worden met een beschilderd doek.

De terrasvergunningen voor het plein worden mogelijk tot 31 oktober 2026 verlengd. En het plein wordt een evenementenlocatie. Voor het groen is 30.000 euro gereserveerd, voor het pilarenproject 25.000.

Om het groen is door de gemeenteraad in 2023 gevraagd. B&W claimden dat er geen geld voor was. De waterspeeltuin werd al eerder dit jaar door B&W aangekondigd. Het pilarenproject, ook een initiatief van de gemeenteraad, werd afgeserveerd. Geen geld voor. Dat de terrassen blijven is al diverse malen aangekondigd. Net als het inrichten van het plein als evenementenlocatie.

Kortom: Belts brief bevatte eigenlijk niets nieuws. Hoogstens een momentopname.

Dan Van Eekelen en haar stappenplan. Ook dit stuk bevat geen enkel nieuw initiatief. Bij maatregelen op het terrein mobiliteit en bereikbaarheid noemt de wethouder: Structuuroplossing doorgaand verkeer: het in gebruik nemen van de DRIP’s (Digitale route informatie plan); Parkeren in Leidschendam Centrum: evaluatie van uitbreiding blauwe zone inclusief ontheffingsbeleid en het parkeerverwijssysteem; Onderzoek naar autoluwe inrichting Leidschendam Centrum; Onderzoek naar kansen en mogelijke effecten logistieke hub of overslagpunt; Onderzoek naar haalbaarheid/wenselijkheid van lengte beperking en maximaal gewicht van voertuigen; Sluisgebied doorstroom: samenwerking Provincie Zuid-Holland: pilot brugbediening (tijden), optimalisatie VRI-regeling, optie verbieden fietsverkeer over de autobrug.

De DRIP’s zijn iets van het vorige college van B&W en staan er al. De grotere blauwe zone is al een feit, de aangekondigde onderzoeken zijn al diverse maken aangekondigd net als de proef met brugbedieningtijden Sluis. Op al deze terreinen is kennelijk nog niets gebeurd, ook al zit de huidige coalitie er al twee jaar.

Datzelfde geldt voor de maatregelen die Van Eekelen inzake volksgezondheid en milieu alsmede economie aankondigt daar waar het gaat over Leidschendam Centrum.

Implementatieplan opstellen voor de invoering van een pilot voor een milieuzone in Leidschendam-Centrum en tevens onderzoek naar effect en haalbaarheid voor een zero-emissiezone; Vergroening Leidschendam-Centrum: samen met bewoners plan opstellen en uitvoeren; Ondersteuning initiatief van ondernemers voor een afvalhub; Promoten van elektrische vervoersmiddelen onder ondernemers. Duidelijke kaders voor laden en lossen winkeliers.

Allemaal zaken die al eerder aan de gemeenteraad zijn gemeld waarbij overigens over de milieuzone werd bericht dat die er niet kwam!

Kortom: het gaat in beide stukken over oude wijn in nieuwe zakken. Het enige nieuwe element is de aankondiging dat voor beide gebieden samen komend jaar 300.000 euro wordt vrijgemaakt, een jaar later nog eens 150.000 euro. Dat geld gaat echter volledig op aan het bekostigen van omgevingsmanagers/gebiedsregisseurs/projectleiders.

Ambtenaren dan wel ingehuurde externe krachten die zorgen voor meer beraad en meer geschuif van papier. Het geld gaat dus niet op aan concrete maatregelen. De reservering voor Stationsplein Voorburg (groen en pilaren) staat apart, net als 50.00 euro voor het vergroenen van het Damplein Leidschendam.

Rest de vraag waarom beide bestuurders de inhoudsloze epistels hebben laten opstellen en naar de gemeenteraad zonden. Zelfs als vlaggen om de lading te dekken – meer geld voor functionarissen – deugen ze niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter