Nieuws
Vorming park met Vlietzone stokt

Er komt tot nu toe niet veel terecht van het Landschapspark Zuidvleugel waarvan de Vlietzone (gebied tussen A4 en Vliet) deel uitmaakt. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd. Er wordt sinds 2018 aan gewerkt.

De conclusies van de onderzoekers zijn:

= De houding van de verschillende betrokkenen is niet eenduidig. Enerzijds wordt het Landschapspark Zuidvleugel gezien als een waardevol concept dat een belangrijke rol moet spelen in de ruimtelijke inrichting van de provincie. Daartegenover staat dat het Landschapspark niet echt leeft binnen de provincie. De status van een aantal gebieden als Groene Buffer is te onduidelijk om echt tegenwicht te bieden aan de druk van de woningbouwopgave,

= Veel studies, uitwerking blijft achter. Er mist in een aantal gevallen een concrete, gedragen uitvoeringsstrategie met prioritering van projecten, geld en mankracht,

= Hoewel het ruimtelijk concept en de daarin besloten ambities gedragen worden door de mensen die eraan werken, zijn er ook vragen over hoe dat precies gedaan moet worden. Verdere bescherming van delen van het Landschapspark wordt niet als wenselijk gezien omdat daarmee andere ontwikkelingen op slot gezet worden. Ook een duidelijkere begrenzing van wat binnen- en buiten het Park valt is niet gewenst,

= Vooral op plekken waar veel ruimteclaims bij elkaar komen wordt het concept kwetsbaar. Dit speelt vooral in de stadsranden, met veel bestaande infrastructuur, gefragmenteerde ruimtelijke eenheden en perifere functies die niet passen bij een groene verbinding. De druk van verstedelijking (woningbouw, bedrijvigheid) is hier groot, in een gebied waar ruimtelijke kwaliteit al onder druk staat. Naast de bestaande verbindingen worden er ook nieuwe spoor- en autoverbindingen gepland die impact zullen hebben. Op iets langere termijn komt daar nog grootschalige energieinfrastructuur (nieuwe leidingen en transformatorstations) gaan een grote ruimtelijke impact hebben,

= Cruciale plekken buiten de regioprojecten zijn niet in beeld. De kaart uit 2018 wekt de suggestie dat de nadruk ligt op de groen-blauwe (water) verbinding, terwijl er in de brede zone daar omheen ingrepen nodig zijn. Naast groen-blauwe ontwikkelingen zijn er ook verbindingen tussen groene en groene landschappen en tussen stad en landschap die aandacht vereisen.

De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit heeft Gedeputeerde Staten nu aanbevolen acht grote infrastructurele werken ondergeschikt te maken aan de parkvorming; het parkgebied te beschermen via het Omgevingsbeleid; te investeren in kwaliteitsverbetering en beheer, en zelf de supervisie te nemen bij de tot stand koming van het park.

Landschapspark Zuidvleugel bestaat uit: getijdenpark (gebied Dordrecht-Rotterdam), Rottemeren; Schiezone (rondom Schiedam), Vlietzone, Zweth/Oude Rijn.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter