Nieuws
Geen cent extra voor cultuur

Wethouder Marcel Belt blijft erbij: voor een nieuw cultuurbeleid wordt geen cent extra uitgetrokken. Dat blijkt uit de Cultuurvisie die hij heeft uitgebracht. Daarin schetst hij de contouren van een nieuw cultuurbeleid. De visie is ‘budgetneutraal’ opgesteld, aldus de wethouder.

‘Om de koerswijziging van het cultuurbeleid en culturele veld naar de sociaal maatschappelijke waarde te realiseren is er binnen de bestaande budgetten gezocht naar manieren om geld effectiever in te zetten voor dat doel. Er zijn ook samenwerkingen gevonden met andere beleidsvelden binnen het sociaal domein. De visie geeft de kaders waarbinnen de budgetten in de toekomst kunnen worden beschikt en de uitvoeringsagenda geeft duidelijke handvatten voor onderzoek om dat verder uit te werken’, zo meldt Belt.

De wethouder besteedt gedurende 2 jaar wel 200.000 euro aan een zogenoemde ‘cultuurmakelaar’; iemand die projecten initieert op het gebied van cultuur en het sociaal domein samen. B&W hebben dat geld reeds gereserveerd. Betrokkene moet ook gaan proberen daarvoor geld te vergaren, maar dan wel van instanties buiten de gemeente. De makelaar moet culturele instanties ‘leren’ hoe ze aan geld komen. Betrokkene moet ook aanspreekpunt zijn voor de hele culturele sector.

Verder claimt Belt dat gelden die VVD, GBLV en D66 eerder bestemden voor cultuuronderwijs worden gebruikt om éénmalige programma’s blijvend te maken. Over welk bedrag het dan gaan geeft hij niet aan. Voor erfgoed in de gemeente wordt een app in elkaar gezet. Het geld daarvoor was al in het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66 opgenomen. Om hoeveel het gaat blijkt niet uit het stuk.

De subsidies aan culturele instellingen gaan op de schop. ‘De gewenste veranderingen en aanpassingen die voortkomen uit de cultuurvisie worden verder vooral gefinancierd door interne herverdelingen en verschuivingen. Dit wordt bereikt door subsidies scherper te beoordelen op hun aansluiting bij de cultuurvisie en daarmee gericht en efficiënt middelen in te zetten ten behoeve van het culturele veld. Subsidieregelingen en activiteiten worden de komende periode in lijn gebracht met de in de visie beschreven kaders’, geeft de wethouder aan.

Uit een zogenoemd ‘participatieverslag’ blijkt dat directeuren en bestuursleden van gesubsidieerde culturele instellingen, bestuursleden van culturele verenigingen, leden van het erfgoedpodium, ‘sleutelfiguren’ uit het culturele veld en particuliere culturele initiatiefnemers allemaal hebben aangegeven dat de gemeente meer geld in de cultuursector moet steken; dat er nu onvoldoende geld is. Alhoewel in het verslag staat dat de input uit de participatie gebruikt is voor de Cultuurvisie, is het punt geld niet overgenomen.

De visie steunt op vier pijlers:

1) Toegang tot cultuur voor iedereen en een culturele basis voor de jeugd. Cultuur en erfgoed moet voor iedereen, jong en oud, laagdrempelig toegankelijk zijn. De aandacht gaat meer dan voorheen naar de ‘lichte cultuurgebruikers’ die uit zichzelf minder makkelijk de weg vinden naar culturele activiteiten,

2) Spreiding en nabijheid van cultuur. Fysieke spreiding en nabijheid van culturele voorzieningen is een manier om de toegankelijkheid te vergroten. Cultuureducatie en -participatie versterken de sociale basis: het geheel van sociale verbanden in de maatschappij. Daarom is spreiding en nabijheid van culturele voorzieningen belangrijk. Het moet voor iedereen bereikbaar zijn,

3) Zichtbaarheid verbeteren. Niet alle inwoners zijn bekend met de lokale culturele voorzieningen en programmering. Ook missen de aanbieders van cultuur en erfgoed een centrale plek waar de activiteiten bekend gemaakt kunnen worden. De zichtbaarheid van de lokale cultuur en erfgoed moet worden vergroot, zodat meer inwoners en initiatiefnemers hun weg weten te vinden in ons culturele veld,

4) Kwaliteit behouden en versterken. Het cultuurbeleid kent kwaliteit als het beleid en de realisatie door de structureel gesubsidieerde instellingen en projecten, goed zijn afgestemd op de verwachtingen van de inwoners.

De gemeentelijke rol per pijler:

1) Meerjarige subsidie aan professionele culturele instellingen; subsidie voor verenigingen; cultuureducatie, projecten cultuurparticipatie. Om succes te hebben is een duidelijk opdracht nodig voor de cultuurmakelaar en combinatie-functionarissen cultuur. Er moet een cultuureducatieplan komen en een relatie met de Lokale educatieve agenda (LEA),

2 Samenwerking met sociaal-maatschappelijke partners. Om succes te hebben is een gemeentelijke visie op vastgoed van de gemeente nodig, moet gekeken worden naar de Omgevingsvisie en is een analyse nodig om de cultuurgebruikers te achterhalen,

3) Voorzetten Cultuur&Co en Erfgoedpodium, samenwerken met LVverrast, vast aanspreekpunt voor initiatiefnemers. Om succes te hebben moeten aanbieders van cultuur hun activiteiten op een centraal platform delen, de cultuurmakelaar moet aanspreekpunt en aanjager zijn, bestaande regelingen moeten herzien worden,

4) Lokaal aanbod behouden, vrijwilligers waar mogelijk steunen. Om succes te hebben zijn meerjarige afspraken nodig over te leveren prestaties en subsidiegelden.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter