Nieuws
Uitvoeringsagenda Cultuurvisie

Wethouder Marcel Belt heeft een Uitvoeringsagenda Cultuurvisie uitgebracht. Daarin staan zijn plannen voor de periode 2024-2026 daar waar het gaat om het realiseren van de Cultuurvisie. Dat stuk openbaarde Belt vorig week. Het heeft een geldigheidsduur van tien jaar gekregen. De Uitvoeringsagenda kan nog worden bijgesteld in overleg met de gemeenteraad. Dat zal pas dit najaar plaatsvinden.

Onder de noemer ‘Toegang tot cultuur voor iedereen en een culturele basis voor de jeugd’ wil Belt het volgende gaan doen:

• Een Uitvoeringsplan cultuureducatie maken waarin staat hoe de gemeente en partners cultuureducatie en de culturele basis willen vormgeven,

• Gesprekken voeren met partijen uit het culturele veld over de aanpassing van activiteiten op de focus van de Cultuurvisie. Hierbij worden afspraken vastgelegd in subsidieovereenkomsten,

• De cultuurmakelaar moet er eind dit jaar zijn,

• Het activiteitenpakket van de combinatie functionarissen cultuur wordt gericht op de doelen van de cultuurvisie: cultuurparticipatie en het versterken van het netwerk in het culturele veld,

• Welzijn op Recept wordt uitgebreid met cultuur. Zorgverleners kunnen cultuur voorschrijven voor de mentale gezondheid en ondersteuning en begeleiding bieden naar culturele activiteiten,

• Onderzoek hoe er de toegang en deelname aan het culturele veld voor inwoners met een laag inkomen kan worden verbeterd. Gekeken wordt naar de Sport en Cultuurkaart en de Ooievaarspas.

Bij ‘Spreiding en nabijheid van cultuur’:

• Steun aan vrijwilligers in het culturele veld,

• Aanpassen subsidie amateurkunstverenigingen zodat deze aansluit op de cultuurvisie. Er is nu geen kader voor de subsidie; bedragen zijn historisch bepaald. De bedragen mogelijk herzien. De verenigingen moeten actief inzetten op cultuurparticipatie van in de Cultuurvisie genoemde doelgroepen,

• De bibliotheek Voorburg krijgt een versterkende culturele functie voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. De ‘Bibliotheek van de Toekomst’ gaat ruimte geven aan cultuureducatie- en participatie.

Onder ‘Zichtbaarheid verbeteren’ staan deze acties:

• De gemeente faciliteert het culturele netwerk en organiseert overleggen om samenwerking te bevorderen door kennisuitwisseling, gedeelde agenda’s en gezamenlijke programmering,

• De gemeente zoekt de samenwerking in de cultuurregio Haaglanden,

• Er worden afspraken gemaakt over de communicatie en promotie van cultuur en culturele activiteiten via Cultuur & Co, LVverrast en Sport en Welzijn,

• De gemeente stimuleert culturele activiteiten in de wijken door samenwerking tussen culturele en sociale partners. Via de cultuurmakelaar worden de cultuur- en erfgoedsubsidies en activiteiten beter onder de aandacht gebracht,

• De gemeente maakt erfgoed beleefbaar. Er komt een app waarin de omgeving in verschillende tijdsperioden is te bekijken. De app wordt ontwikkeld in samenwerking met het erfgoed- en culturele veld en erfgoedvrijwilligers,

• De gemeente stelt erfgoed gebiedsbiografieën op die het erfgoed inzichtelijk maken. Dit wordt gebruikt voor de omgevingsvisie.

De rubriek ‘Kwaliteit behouden en versterken’:

• Op basis van de cultuurvisie wordt het kader voor de besteding van de cultuursubsidies van het platform Cultuur & Co en de subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling aangepast,

• De gemeente gaat culturele instellingen praten over de uitvoering van de cultuurvisie,

• Subsidievoorwaarden voor instellingen en exploitatie worden aangepast op basis van de cultuurvisie,

• Met het Huygensmuseum wordt een meerjarenovereenkomst gesloten. Er worden afspraken gemaakt over toekomstbestendige beleidsvoering, financiële gezondheid, exploitatie en projectmatige activiteiten,

• Het college stelt beleid op over de gemeentelijk kunstcollectie en kunst buiten,

• Het Erfgoedpodium wordt doorontwikkeld ook in een herziene subsidiesystematiek.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter