Nieuws
Gemeente reageert op ingrijpen provincie

B&W hebben met een brief aan Gedeputeerde Staten gereageerd op een dreigend ingrijpen van de provincie bij de huisvesting van statushouders (asielzoekers die mogen blijven). In het schrijven stellen B&W de taakstellingen voor 2022 en 2023 te zullen halen. Vlietnieuw berichtte op 12 oktober over het provinciale ingrijpen https://vlietnieuws.nl/2022/10/12/provincie-dreigt-met-ingrijpen/

‘Wij vinden het belangrijk om te voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en de opgelopen achterstand in te lopen. Op het moment van schrijven van deze brief zijn er 102 statushouders gehuisvest en is er concreet woningaanbod voor 16 statushouders. Daarnaast zal er zeer binnenkort voor nog eens 13 statushouders een adres bekend worden. Dit maakt dat het college van B&W verwacht dat de taakstelling in december 2022 gerealiseerd zal worden.

Om de taakstelling te realiseren zet de gemeente zich met de navolgende acties in om ook voor de langere termijn bij te dragen aan de huisvesting van statushouders en andere doelgroepen:

1. Het borgen van de nauwe samenwerking voor een efficiënte en effectieve uitvoering. Hiertoe faciliteren wij het overleg tussen COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers), woningcorporaties en vluchtelingenwerk,

2. In overleg met de woningcorporaties worden nieuwe prestatieafspraken opgesteld en is structureel overleg over de (wijzigende) opgave,

3. Het verder onderzoeken van de kansen van regionale matching en indien mogelijk hiermee te experimenteren,

4. Het continueren en wanneer mogelijk het uitbreiden van het woningdelen,

5. Het realiseren van flexwoningen zodat het aanbod van (tijdelijke) woningen vergroot wordt. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht en een plan van aanpak opgesteld,

6. Voor de lange termijn zijn er concrete woningbouwplannen voor minimaal 750 sociale huurwoningen voor 2030.

Voor het realiseren van de flexwoningen zijn twee subsidieaanvragen ingediend bij het rijk. Hiervoor is een viertal locaties concreet in beeld. Momenteel wordt nader geanalyseerd of deze plekken geschikt zijn voor flexwonen. De gemeente blijft inventariseren of er nog meer locaties geschikt zijn om flexwoningen te realiseren teneinde zo snel mogelijk een oplossing te bieden aan het woningtekort. De inspanningen zijn erop gericht om samen met woningcorporaties vóór 1 januari 2024 minimaal 200 huurders in flexwoningen te plaatsen.

De toekomstige huurders van deze flexwoningen zijn nadrukkelijk een mix van doelgroepen, waarvan de groep statushouders een van de aangewezen doelgroepen is. Voor een financieel haalbare businesscase is het van essentieel belang dat de bouwplannen worden ondersteund met financiële bijdragen van het rijk en de provincie. We hebben vooralsnog hierover geen zekerheid. De haalbaarheid van flexwonen op vermelde locaties is dan ook nog hoogst onzeker. Middels bovengenoemde acties streven we ernaar om de taakstelling voor 2022 en 2023 in samenwerking met haar partners te kunnen realiseren. Hiervoor is de (financiële) deskundigheid en ondersteuning van het rijk en de provincie randvoorwaardelijk’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter