Mening
U zegt het maar: Waar komt de minachting vandaan?

‘Onvoorstelbaar: deel 11 van ‘De Staat der Democratie’ verscheen in Vlietnieuws. Deel 11! Zoveel is er dus mis. De verbijstering, irritatie en ook boosheid onder de inwoners van onze gemeente maken intussen plaats voor minachting. Minachting voor het gemeentebestuur en de ambtenaren. Projecten waar projectontwikkelaars – die niet in de gemeente gevestigd zijn – van profiteren in plaats van de inwoners, een project waarvan recreanten uit andere gemeenten moeten genieten en ambtenaren die eenvoudige vragen over verduurzaming niet kunnen beantwoorden en die niet, zoals zij toezegden terugbellen, tonen het ontbreken van elk bruikbaar niveau in het gemeentehuis. Gevolg: minachting.

Als de wethouders en de leden van de gemeenteraad nu ‘slechts’ stuntelende, maar goedwillende amateurs zouden zijn, zou het waarschijnlijk bij verbijstering, irritatie en boosheid blijven. Maar dat zijn het niet. Zeker, het zijn stuntelende amateurs, maar wel amateurs die precies weten hoe zij goedwillend voor zichzelf, hun partij en projectontwikkelaars kunnen zijn. Want niemand (!) die onze gemeente een warm hart toedraagt zou, wetende de noodzakelijke kennis niet te hebben, een baantje in het gemeentebestuur aannemen. En dat deed men wel. En dat veroorzaakt minachting.

Even de gemeentewet. Buitensporige uitgaven aan externe ‘kennis en kunde’ maken niet alleen duidelijk dat ons gemeentebestuur incompetent is, maar die uitgaven waren slechts ca. een kwart gebudgetteerd en werden tóch gedaan! Artikel 17 van de Gemeentewet stelt: ‘De raad vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten’. Over dit onderwerp werd niet vergaderd. Er werd zelfs niet over gesproken. Het was maar geld van de burgers… En dit is maar één voorbeeld. De raadsleden ontvangen intussen wél een vergoeding. Een vergoeding die de raad zelf vaststelt en die ten laste van de gemeente (ons inwoners dus) komt! Dat veroorzaakt minachting.

Waarvoor nemen de raadsleden die vergoeding? Volgens Van Dale betekent vergoeden schadeloosstellen. Maar de raad deed en doet vrijwel, of helemaal niets. Taakverwaarlozing dus, die op grond van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht aangepakt kan worden. Burgemeester Vroom kent deze wet ongetwijfeld en het hierboven genoemde artikel 17 van de Gemeentewet stelt ook dat de raad vergadert indien de burgemeester het nodig oordeelt.

Wel burgemeester Vroom, is de tijd niet aangebroken dat u deze bevoegdheid aanwendt om hard in te grijpen? Is de tijd niet aangebroken de raadsleden te confronteren met de schade die zij niet leden, maar die door hun niets-doen werd veroorzaakt, om hen vervolgens tenminste hun positie te doen heroverwegen? Kortom, de raadsleden verdienen die vergoeding niet. Men nam feitelijk betaald verlof! Ook dat ten koste van ons inwoners. Dat roept minachting op.

De gemeentewet stelt in artikel 44 dat wethouders een bezoldiging ontvangen. Die komt ten laste van ons. Die wethouders opereren dus op en met onze portemonnee; wij betalen hun inkomen en met ons geld faciliteren zij projectontwikkelaars van buiten onze gemeente aan wie de belangen van de inwoners weinig gelegen is. Projectontwikkelaars die het gemeentebestuur feitelijk buiten spel hebben gezet omdat die dat heeft laten gebeuren. Ook dat is een oorzaak voor minachting.

Artikel 44c van de gemeentewet is interessant. Daar staat: ‘Met de bezoldiging kan worden verrekend hetgeen de wethouder zelf als zodanig aan de gemeente verschuldigd is’. Er is niet veel fantasie voor nodig om daar de vergoeding van de door hen veroorzaakte schade voor in te vullen. Het is kristalhelder; er moet dringend een gemeenteraad komen die in staat is te controleren en die controleert.

Oh ja, bijna vergeten. Gisteren zag ik een oude dame met haar rollator in het Oosteinde niet op de stoep, maar straat lopen. Had ik een BOA moeten bellen zodat ook zij een bekeuring kon krijgen? https://vlietnieuws.nl/2023/03/04/vogeltjes-voeren-130-euro-boete-voor-oudere-dame/Het duidelijk waar de minachting vandaan komt’.

(Bram van Duijn)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter