Nieuws
Hard oordeel over bouwplan Vlietland

Er zijn nadere details bekend geworden over het juridisch advies dat mr. T. Lam van Hekkelman advocaten heeft uitgebracht aan een commissie uit de gemeenteraad inzake het ontwerp bestemmingsplan waardoor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk wordt.

Dit naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (WOO) gedaan door Vlietnieuws.

Binnen de gemeenteraad bestaan twijfels over het plan. Het Burgerinitiatief Vlietland heeft voorgesteld een nieuwe opzet te gaan maken. B&W zijn daar tegen, gesteund door P. Heijnen (bestemmingsplanjurist, al mag deze term niet meer door de gemeente gebruikt worden https://vlietnieuws.nl/2023/06/27/aanpassing-bericht/ ) en de huisadvocaat La Gro Geelkerken.

Mr. Lam wijst erop dat de gemeente een exploitatieovereenkomst heeft gesloten met Recreatiecentrum Vlietland (RCV, erfpachter) en Dutch Lake Residence (DLR, ontwikkelaar en ondererfpachter). In die overeenkomst staat een inspanningsverplichting voor de gemeente: het zo snel mogelijk in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan en zich in te spannen dat het zo snel mogelijk formele rechtskracht krijgt.

Burgerinitiatief Vlietland stelt in plaats daarvan voor dat de gemeenteraad een zogenoemd Voorbereidingsbesluit neemt waardoor alles een jaar wordt stilgelegd. Dat zou ruimte moeten geven voor het uitwerken van een nieuw bestemmingsplan middels brede burgerparticipatie. Als de gemeenteraad besluit het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen zou dit wel eens uitgelegd kunnen worden als het tekortschieten in het nakomen van de inspanningsverplichting, zo geeft mr. Lam aan.

Hij stelt verder dat uit de rechtspraak is gebleken dat de gemeenteraad bij een besluit over het ontwerp bestemmingsplan de gesloten exploitatieovereenkomst niet kan negeren.

Tevens geeft Lam te kennen dat de gemeenteraad niet zo maar kan besluiten het ontwerp bestemmingsplan niet de behandelen. Dat zal gemotiveerd moeten worden. ‘Uit de stukken die u mij gemailed heeft leid ik af dat die argumenten er niet (zonder meer) zijn. Het enkele feit dat wordt voorgesteld om via een participatietraject te bepalen wat een gewenste toekomstige (alternatieve) invulling is, is daarvoor onvoldoende’.

Op 1 februari besloot de gemeenteraad in een extra vergadering tot het inwinnen van nader juridisch advies. Daartoe werd een zogenoemde begeleidingscommissie gevormd bestaande uit gemeenteraadsleden (1 per fractie) onder voorzitterschap van griffier I. Joosten.

De commissie kwam minstens vier maal bijeen, zo blijkt uit de stukken. Er zijn geen agenda’s, notulen of besluitenlijsten gemaakt. De leden kregen ook geen stukken. Er werd ook een speciale appgroep Begeleidingscommissie Vlietland Noord ingesteld. Berichten en gesprekken werden end-to-end versleuteld. Niemand buiten de groep kon ze lezen noch beluisteren.

De commissie benaderde acht kantoren met de vraag of zij de second opinion wilde maken. Daaruit werden er drie geselecteerd. Vervolgens ‘won’ Hekkelman.

Dat meldde Vlietnieuws op 27 maart. Dit tot ongenoegen van de begeleidingsgroep. ‘Het zal jullie niet zijn ontgaan dat Vlietnieuws voor zijn beurt al heeft bericht hier over’, zo staat in een mail van 28 maart.

Op 29 maart vraagt een lid van de begeleidingscommissie: ‘Heb jij al een idee hoe Vlietnieuws hieraan gekomen is?’ Daarop komt geen directe reactie. Wel indirect: ‘Overigens heeft Vlietnieuws e.e.a. gepubliceerd en blijft vragen stellen. Aan Vlietnieuws is telkens gemeld dat de commissie nog druk bezig is’.

Op 14 juni kreeg de begeleidingscommissie het advies van mr. Lam onder ogen. De jurist gaf daarbij uitleg. Na afloop moest het stuk weer worden ingeleverd.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter